ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖАНЕ НА КАМПАНИЯ „ВСЕКИ ОБЯД НОСИ БЪДЕЩЕ“

Настоящите Общи условия регламентират провеждането на кампания под надслов "ВСЕКИ ОБЯД НОСИ БЪДЕЩЕ".

Организаторът си запазва правото едностранно да променя Правилата на кампанията. При извършване на промени в Общите условия, Организаторът уведомява потребителите за извършените промени чрез публикуването им на интернет-страницата www.mastercard.bg.

ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1          Кампания – промоционална кампания с наименование „ВСЕКИ ОБЯД НОСИ БЪДЕЩЕ“, която се реализира с цел популяризиране на онлайн разплащанията с дебитни или кредитни карти “Маstercard”.

1.2          Възложител – Mastercard Europe SA, BE0448038446, със седалище и адрес на управление: Belguim, 1410 Waterloo, Chaussee de Tervuren 198 A и представителство в България: гр. София 1000, ул. „Съборна“ 2а.

1.3. Организатор – кампанията се организира технически от “ОРАК  - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, със седалище на управление гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург - бизнесцентър "Аркадия" - офис 305 No 48, ет. 3, ЕИК 115755970, представлявана от КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТОЯНОВ.

1.4. Участник - физическо лице, което в срока на кампанията извършва онлайн покупка на обяд от smastercard.bg, заплатена с дебитна или кредитна карта Mastercard, съгласно настоящите общи условия.

1.5. Участващи в кампанията училища са изброените по-долу:

1. В гр. София

- 119 Средно  училище  "Академик Михаил Арнаудов";

- 2 средно училище   "Академик Емилиян Станев ";

- 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри";

- 30 Средно училище "Братя Миладинови";

- 109 Основно училище  "Христо Смирненски";

- 143  основно училище  "Георги Бенковски";

- 199  Основно Училище  Свети Апостол Йоан Богослов;

- 144 Средно  училище  "Народни будители";

- 138.  Средно училище за западни и източни езици "Проф. Васил  Златарски";

- 31 Средно училище за чужди езици   и мениджмънт "Иван Вазов";

- 51 Средно училище "Елисавета Багряна";

- 55 Средно училище   "Петко Каравелов";

2. В гр. Казанлък:

- Основно училище   "Мати Болгария";

СРОК И ТЕРИТОРИAЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията ще се проведе в периода от 00:00:00 часа на 19.11.2018 г. до 24.00 часа на 31.12.2018 г.

2.2. Кампанията е валидна за цялата територия на Република България за промоционалния период, описан в т. 2.1.

Сходна кампания, провеждана на територията на други държави, не се регламентира от настоящите Общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ. УЧАСТВАЩИ КАРТИ

3. Кампанията предполага извършване на покупка съгласно настоящите общи условия с валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

4. Участието в Кампанията е обвързано с осъществяване на онлайн разплащане с карта Mastercard по т. 3, в периода на Кампанията, за закупуване на продукт, предоставян за продажба в електронния магазин smastercard.bg, без значение от стойността на покупката. В Кампанията участват единствено онлайн разплащания с карта Mastercard чрез системата Борика. Разплащания, извършени чрез PayPal, не участват в Кампанията.

5. В Кампанията не се предоставят награди на участниците или каквито и да е други облаги.

6. Общите условия са публично оповестени през целия период на кампанията на интернет-страницaта www.mastercard.bg.

С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията, описани в настоящите Общи Условия, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат.

Участие в кампанията предполага единствено осъществяването на покупка съгласно предвиденото в настоящите Правила.

МЕХАНИЗЪМ

7. Всяка реализирана покупка на стока от електронния магазин smastercard.bg в периода на Кампанията, заплатена онлайн чрез кредитна или дебитна карта Mastercard по т. 3 чрез системата Борика, позволява на Възложителя да осъществи дарение по кампания за финансиране на един училищен обяд на дете в Руанда, а именно за всяка онлайн покупка, посочена по-горе, Възложителят дарява на World Food Programme (Световната продоволствена програма) 0,20 евро /двадесет евроцента/, която сума представлява стойността на един училищен обяд на дете в държави, разкъсвани от конфликти и бедствия. Дарението е целево и се прави от и за сметка на Възложителя с цел подпомагане на изхранването на ученици в държави, разкъсвани от конфликти и бедствия.

Възложителят осъществява дарението, включително и при случаите на възстановяване на извършеното плащане, поради отказ от поръчката, и в случаи на възникнала виновна или безвиновна невъзможност за осъществяване.

8. Във всички случаи общата стойност на даренията, реализирани в рамките на Кампанията, направени от Възложителя и съгласно условията на настоящите правила, няма да надвишават 750 000 /седемстотин и петдесет хиляди/ евро, за всички участващи държави от Mastercard Централна и Източна Европа. С оглед избягване на всякакво съмнение Възложителят дарява по 0,20 евро /двадесет евроцента/ за всяка транзакция съгласно т. 7 през периода на кампанията до достигане на сумата 750 000 евро. В случай че отчисленията надхвърлят сумата 750 000 евро, то Възложителят ще дари сумата 750 000 евро.

ОТГОВОРНОСТ

9. Кампанията не предполага начисляване на допълнителни такси, комисиони и др. подобни за Участника. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за начислени такси и комисиони за използване на банковите карти Mastercard от съответната банкова или финансова институция, картоиздател на съответната карта Mastercard.

10. Възложителят не носи отговорност за предлаганите на интернет-страница smastercard.bg стоки и услуги, включително за тяхното качество, нито за осъществяване на покупките на посочената страница, за техническата изправност на електронния магазин smastercard.bg или възможността за реализиране на онлайн плащания с кредитни или дебитни карти Mastercard. Посещението на интернет-страница smastercard.bg, осъществяване на онлайн покупки на посочената страница, процедурите по рекламация и др. подобни се регламентират от  Организатора.

11. Възложителят по никакъв начин не е страна по спорове между Участник и трети лица, свързани с или възникнали по повод осъществяване на покупки на интернет-страница smastercard.bg или невъзможност за осъществяване на такива.

12. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за използване на банковите карти, участващи в Кампанията, като отношенията по този повод се уреждат между Участника и издателя на съответната карта.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

13. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. При Прекратяване на кампанията Възложителят прави дарения за всяка онлайн покупка съгласно настоящите общи условия, направена до момента на прекратяване на Кампанията и до лимита, посочен в т. 8.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14. Организаторът няма да има достъп до и няма да обработва лични данни на физически лица.

 

Контакти с Организатора:

simona_stoyanova@mccann.bg