ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „MY PRICELESS CITY“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1.1. Промоционалната кампания „My Priceless City“ (наричана по-долу за краткост „Кампанията/Промоционалната кампания”) се организира от „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в гр. Нови Искър, кв. „Курило“, ул. „Търговска” №15.(„Организатор”).

1.2. Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”). Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила („Общи условия“).

 

 

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоционалната кампания.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на www.mastercard.bg/priceless за целия период на Промоционалната кампания.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта www.mastercard.bg/priceless.

2.4. С участието си в Промоционалната кампания участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: desislava_arnaudova@mccann.bg

2.5. Промоционалната игра и настоящите Общи условия са изготвени в съответствие със законодателството на Република България. За неуредените в тези Общи условия правила се прилага българското законодателство.

 

 

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00 ч. на 02.11.2018 г. до 23:59 ч. на 16.12.2018 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила. Промоционалната кампания се провежда в социалната платформа Facebook.

3.2. Имената на печелившите участници от промоционалната кампания ще бъдат обявени на 20.12.2018 г. във Facebook страницата на Mastercard.

3.2. Имената на печелившите участници, играли за конкретен град ще бъдат публикувани на Facebook страниците на посланиците по чл.5.1. на съответния град.

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на Промоционалната кампания, а именно 02.11.2018 г.

4.3. В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години.

4.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с осъществяване на публикация на коментар в социалната платформа Facebook при условията на настоящите Правила.

4.5. Служителите на Организатора, негови дъщерни дружества, филиали, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.

4.6. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

 

 

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. В периода на провеждане на Кампанията Организаторът осигурява 5 (пет) на брой посланици на 5 от безецнните градове на платформата Priceless cities, намираща се на Priceless.com: Яна Маринова посланик на Рим; Марио Бакалов посланик на Берлин; Димитър Павлов посланик на Париж; Диана Алексиева, посланик на Мадрид; Георги Товев, посланик на Лонон

Всеки посланик на седмична база ще публикува в собствената си Facebook страница публикация, приканваща потребителите да участват за представлявания от него град. Всеки потребител може да участва в кампанията като избере услуга/приключение от Priceless.com за съответния град, подкрепян от посланника и публикува линк към избраното от него преживяване в коментар на някоя от публикациите на посланика.

Всеки участник, публикувал в коментар на публикация на посланик линк към услуга/приключение от Priceless.com в съответния град, може да участва в лотария за получаване на една от предоставяните награди по т. 6. Дали участието е печелившо, се определя на лотариен принцип, чрез използването на специализиран софтуер в присъствието на нотариус след края на промоцията. В Кампанията ще бъдат изтеглени общо 5 печеливши участника и 10 резервни участника.

5.2. За едно участие в лотарията се приема един публикуван линк в отговор на публикация на посланик. Едно лице може да публикува и участва чрез публикуване на линк с услуга/приключение за всеки от 5-те /петте/ града. Едно лице може да участва повече от веднъж за всеки отделен град чрез публикуване на линк с различни преживявания от съответния град. Повече от един отговори от едно лице, съдържащи един и същ линк, се броят за едно участие.

НАПРИМЕР:

- Един участник може да публикува коментар с линк към приключение от Рим в публикация на посланика от Рим, и с приключение от Лондон в публикация на посланика от Лондон – това са 2 участия – по едно за съответния град;

- Публикуване на приключение от Рим в публикация на посланика за град Лондон е невалидно участие;

- Публикуване на 3 линка с различни приключения от Рим в публикация/и на посланика от Рим - това са 3 участия за този град;

- Публикуване на 3 линка с еднакви приключения от Рим в публикация/и на посланика от Рим и 6 линка за приключения от Лондон в публикация на посланик от Лондон – това са 9 участия – 3 за Рим и 6 за Лондон. Така възможността за един участник да спечели пътуване до Лондон на лотариен принцип е два пъти по-голям, отколкото да спечели пътуване в Рим. Колкото повече коректни участия за даден град има участникът, публикувайки коментари с линкове към различни преживявания от Priceless.com, толкова по-голяма е статистическата вероятност да бъде изтеглен като печеливш на случаен принцип.

5.3. Получаването на наградата не е обвързано с регистрация и осъществяване на покупка от Priceless.com.

5.4. Информация за Промоционалната кампания и печелившите ще бъде предоставяна от Организатора. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на www.mastercard.bg/priceless след края на Кампанията.

5.5. Посланикът, събрал най-голям общ брой коментари към всички публикации за града, който подкрепя, ще бъде определен от Организатора за Посланик-победител, който ще придружи спечелилия участник в пътуването до съответния град като вземе участие в преживяването от Priceless.com, част от наградата за съответния град.

 

 

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите в Промоционалната кампания са както следва:

- 5 пътешествия за двама в периода януари-март, 2019 г., с включени: Двупосочен самолетен билет София - спечелената дестинация – София; 3 нощувки в двойна стая на база BB в хотел категория *** (три звезди), трансфери летище-хотел-летище, медицинска застраховка;  преживяване от платформата Priceless.com на стойност до 100 евро на човек – 100 евро за победителя и 100 евро за неговия придружител. Преживяването се определя от Организатора с оглед на наличните в периода на пътуването оферти за съответния град, за който е участвал победителят.

6.2. Всеки участник може да спечели единствено наградата по т. 6.1, свързана с конкретния град, за който е участвал чрез коментар на публикация на посланик. Наградата не може да се размени за паричната ѝ равностойност. В случай че в зададения в т. 6.1 период няма налични преживявания за посочената стойност, получаването на наградата се отлага до възникване на възможността за предоставяне на преживяване с посочените финансови параметри.

6.3. Организаторът ще организира среща и съвместно преживяване на приключението от платформата Priceless.com между Посланикът-победител и победителя от града, излъчил Посланик-победител и печеливш участник по време на престоя в съответния град. В случай, че Посланикът-победител е възпрепятстван да пътува в посочения в 6.1. период, между него и печелившия участник ще бъде организирана среща в България във време удобно и за двете страни.

6.4. Всеки победител има право да потвърди възползването си от наградата си до 5 работни дни, считано от обявяването на резултатите от Кампанията, и при потвърждение следва да предостави на Организатора всички необходими свои лични данни и данни( три имена по ЛК, номер на ЛК, ЕГН, дата на Издаване на ЛК)на своя придружител за получаването на билетите и организирането на пътуването. В случай че контакт с победителя не може да бъде осъществен, или победителят не се свърже в посочения срок с Организатора, Организаторът има правото да избере друг победител.

6.5. При получаване на наградата победителят се съгласява и задължава да осигури съгласието на своя придружител, че ще бъде фотографиран и/или видеозаснет по време на пътуването, или че двете лица ще предоставят кадри от пътуването, като предоставените видеа/изображения ще могат да бъдат използвани от Организатора, Агенцията и/или Mastercard за целите на отразяването на пътешествието и информирането на потребителите.

6.6. Организаторът не носи отговорност в случай на несъобразяване с реда за ползване на наградите.

6.7. Печелившите потребители не получават приключенията от линковете, които са поставили в отговор на публикацията на избрания от тях посланик/град. Организаторът предоставя, при условията, че за съответния град в посочения в т. 6.1 период има налични приключения на стойност до 100 евро на човек, приключение на печелившия участник и неговия придружител.

 

 

7. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

7.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

7.2. Агенцията издава на печелившия участник, получил награда в Кампанията, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Агенцията внася за своя сметка данъка общ доход, дължим от победителя, за което издава служебна бележка по образец. Печелившият, получил предметна награда, има ангажимент за деклариране на получения доход.

7.3. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

 

 

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Mastercard няма достъп до и не получава лични данни на Участници в Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя са за целите на организиране на пътуването от Организатора, както и за целите на публично информиране за преживяването.

8.2. Печелившите дават своето съгласие за обработване на предоставените от тях лични данни и съхраняване на територията на България от Организатора или Агенцията, за целите на Промоцията и отчитане предоставянето на награди. Организаторът и Агенцията декларират, че няма да предоставят данните на трети лица, освен за целите на настоящата Промоция или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки печеливш има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Промоцията.

8.3. Всеки печеливш има право на достъп до обработваните от Организатора и Агенцията лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора или Агенцията на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез изпращане на имейл на следния адрес: desislava_arnaudova@mccann.bg

8.4. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на печеливш може да доведе до невъзможност за получаване на награда, предоставяна в Промоционалната кампания.

8.5. Всеки участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.

 

 

9.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът, Агенцията и Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини.

10.2. Организаторът, Агенцията и Mastercard не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

10.3. Организаторът, Агенцията и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора.

10.4. Организаторът, Агенцията и Mastercard не носят отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

 

 

11. СПОРОВЕ

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора, Агенцията и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

11.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Кампанията могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

11.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

 

Контакт с организатора:

desislava_arnaudova@mccann.bg