ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „Безценни събития“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1.1. Промоционалната кампания „Безценни събития“ (наричана по-долу за краткост „Кампанията/Промоционалната кампания”) се организира от „ИВЕНТИМ.БГ“ ЕООД, регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131448006, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. 6-ти септември No 58, ет. 1 („Организатор”), на територията на Република България в търговските обекти описани по-долу.

1.2. Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”). Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила („Общи условия“).

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоционалната кампания.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на mastercard.bg/premium за целия период на Промоционалната кампания.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта mastercard.bg/premium

2.4. С участието си в промоционалната кампания участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: miroslav.emanoilov@eventim.bg

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00 ч. на 08.10.2018 г. до 23:59 ч. на 08.10.2019 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България в интернет страницата http://www.eventim.bg (уебсайта)

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. Право на участие в Промоционалната игра има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® Gold, Mastercard® Platinum, Mastercard® World и Mastercard® World Elite – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на Промоционалната игра, а именно 08.10.2018 г.

4.3. В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години.

4.4. Участието в Промоционалната кампания не е обвързано с осъществяване на покупка.

4.5. Служителите на Организатора, негови дъщерни дружества, филиали, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания нямат право на участие в Промоционалната кампания.

4.6. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. В периода на провеждане на Кампанията всеки участник с валидна карта Mastercard® Gold, Mastercard® Platinum, Mastercard® World или Mastercard® World Elite, получава възможност за предварително закупуване на билети за определени събития, промотирани от Eventim, както и възможност за закупуване на билети в избрани сектори и места за тези събития.

5.2. Получаването на възможност за предварително закупуване на билети не е обвързано с осъществяване на плащане. Уведомяването на потребителите ще се извършва от съответният картоиздател (банка или друга финансова институция) по ред и условия, с които потребителите са се съгласили в отношенията си с картоиздателя, и за които Организаторът и Mastercard не отговарят.

5.3. Уведомяването ще се извършва по имейл. Всеки имейл ще съдържа специфичен линк, създаден от Eventim, който ще дава възможност на потребителите да закупят предварително билетите за посоченото събитие. Заплащането за посещаване на посоченото събитие ще бъде възможно единствено с валидна карта Mastercard® Gold, Mastercard® Platinum, Mastercard® World или Mastercard® World Elite и от потребител, извършил редовна регистрация на свой профил в уебсайта.

5.4. Покупката на билети в определените от Евентим сектори и места на определените събития, ще бъде временно ограничена с оглед предоставянето на възможност на участниците в настоящата кампания да закупят билети за определените сектори и места. Носителите на валидна карта Mastercard® Gold, Mastercard® Platinum, Mastercard® World или Mastercard® World Elite ще имат право в посочените периоди да закупят билети за посочените сектори и места.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Организаторът ще събира и обработва лични данни на участници съгласно своите правила и политики за поверителност, публикувани на:

http://www.eventim.bg/bg/uslovija_za_upotreba/ https://www.eventim.bg/bg/dpp/dpp.html

6.2. Всеки участник има правото да сезира компетентния орган по защита на личните данни в случаи на нарушения относно правата за защита на личните данни.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

7.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът и Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини.

8.2. Организаторът и Mastercard не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

8.3. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организаторa и Mastercard. По смисъла на този договор „технически проблеми“ ще означават обстоятелства като спиране на електроподаване за съответен обект, проблеми с работата на ПОС устройствата или приложението на таблетните устройства, проблеми с интернет и др. под.

8.4. Кампанията не предполага начисляване на допълнителни такси, комисиони и др. подобни за Участника. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за начислени такси и комисиони за използване на банковите карти Mastercard® Gold, Mastercard® Platinum, Mastercard® World или Mastercard® World Elite от съответната банкова или финансова институция, картоиздател на съответната карта Mastercard®.

8.5. Mastercard не носи отговорност за предлаганите в уебсайта стоки и услуги, включително за тяхното качество, нито за работно време или възможността за реализиране на плащания с кредитни или дебитни карти Mastercard®.

9. СПОРОВЕ

9.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

9.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

9.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

Контакти с Организатора:

miroslav.emanoilov@eventim.bg