Mastercard Concierge - Правила и условия за ползване на картодържателя

Общи условия на програмата

Businessline от Mastercard Concierge се предоставя от името на Mastercard Quintessentially (Великобритания), както и членовете на корпоративната му група.   Тази услуга се предлага като безплатна до 31.12.2020 г. на притежателите на Mastercard с валидни дебитни и кредитни бизнес карти, издадени в България.
Настоящите правила се прилагат за всички услуги поръчани или предоставени за Вас от Quintessential Limited (Великобритания), и неговата корпоративна група. С поръчка на услуга предоставяна от Quintessential Limited (Великобритания) или нейните партньори Вие се съгласявате с настоящите правила, като същите ще бъдат прилагани върху тези услуги и вашата поръчка.

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТЪЛКУВАНЕ

1.1. В настоящите условия се използват следните термини:

Условия: настоящите условия, изменени от време на време в съответствие с клауза 9.5.


Член: лице, регистрирано като член на програмата.

Членство: членуване в програмата.


Заявка: заявка направена от член на Quintessential Limited (Великобритания) или неговите корпоративни партньори за организиране на доставка на услуги от трета страна, за сметка на члена на програмата.

Услуги: предоставените от Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група, информационни услуги като част от тяхното членство, свързани с определени програми за помощ от правителството и Европейския съюз, достъпни за малкия и средния бизнес (МСБ) в България. Услугите могат също да включват информация за връзка с трети лица (например консултантски и юридически компании), както и информация касаеща работното време на определени държавни служби. За преодоляване на съмнения,  под термина услуги не следва да се включват, услуги включващи извършване на плащания (или платежни транзакции).

Доставчик: доставчик, посочен от  Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група, от името на който или като посредник, се предоставят такива услуги.
1.2 В настоящите общи условия се прилагат следните правила:
(а) под лице се разбира физическо, юридическо или неперсонифицирано лице;


(b) препратка към страна включва нейните представители, правоприемници или упълномощени правоприемници;
(c) позоваване на устав или законова разпоредба е препратка към такъв устав или законова разпоредба, които са изменени или възстановени. Позоваване на устав или законова разпоредба включва всякакви подзаконови нормативни актове, свързани с конкретния закон, които са  изменени или възстановени.
(d) всяка фраза включена в общите условия, включваща по-специално или подобно значение следва да се счита за илюстративна и не ограничава смисъла на думите предхождащи тези термини;

(e) под писмен вид следва да се има в предвид и съдържание изпратено чрез e-mail.

2. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

2.1 При кандидатстване сте задължени да предоставите правилна лична информация. Противното би довело до инвалидиране на Вашето членство, както и на последващи транзакции. При наличие на промени, в предоставената от Вас информация, сте задължени да уведомите Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група.


2.2 Вашето членство е персонално за вас. Вие поемате отговорността никой друг (освен личен асистент, ако има такъв) да не използва вашето членство.

2.3. Ние ще предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме сигурността при обработване на вашите данни съгласно политиката за сигурност на Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група, съгласно член 9.1. Моля имайте в предвид, че всяка информация предоставена от вас се съхранява на нашите защитени сървари.

3. ДОСТАВКА НА УСЛУГИ

3.1 Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група предоставят услуги на член за периода на неговото членуване, в зависимост от заявените от члена услуги. Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група няма да предоставят или улесняват предоставянето на информация, която според тях може да наруши приложимите закони, стандарти и/или разпоредби, както и практиките на съответните юрисдикции.

3.2. Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група се задължават да положат всякакви усилия за да спазят всички посочени дати на изпълнение. Следва да се отбележи, че такива дати са само прогнозни и времето не е от същество значение за изпълнението на която и да е услуга.
3.3. Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група имат право да правят всякакви промени свързани с услугите, когато е необходимо с цел да изпълнят изискванията на приложимото законодателство, или изискване за безопасност. В случай на промени, Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група следва да уведомят члена.

3.4 Услугите ще бъдат достъпни в България от 9:00 до 17:00 (местно време), от Понеделник до Петък. Услугите няма да са достъпни извън посочените дни и време, както и на официалните празници в България. Услугите ще се предоставят на български език.

3.5 Вие потвърждавате, че Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група, запазват своето право да получават комисионни при препращане на всеки доставчик, като част от услугите.

3.6 Телефонните обаждания до Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група могат да бъдат записвани и преслушване с цел подобряване на качеството на обслужване и с цел обучение.
3.7 Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група следва да предоставят услугите, като полагат всички грижи и умения, доколкото това е възможно в съответствие с вашите заявки и разумни инструкции.

4. ЗАДАВАНЕ НА ЗАЯВКА

4.1 След регистрация членовете могат да правят заявки по телефон (което не включва текстови съобщения) или чрез e-mail.

4.2 Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група, си запазват правото да оттеглят някоя от Услугите, както и правото да отказват  и/или да приемат заявки по свое усмотрение.

4.3. В случай, че Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група не са задължени или не могат да се справят с някоя заявка, те ще информират члена възможно най-скоро.
4.4 Вие декларирате, че всички предоставени от вас детайли, във връзка с предоставянето на услугите в това число, че Mastercard картата, която използвате е ваша и притежавате необходимите средства, с които да покриете разходите за продукта или услугата.

5. ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

5.1. Членът на програмата се съгласява, че възлагането на услугите от  члена към доставчика е резултат от заявка направена между члена и съответния доставчик, като Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група не са страна по такъв договор. Прекратяването на договори с доставчици следва да бъде адресирано до доставчика директно и  ще бъде обект на съответните политики на доставчика.
5.2. Доставчиците на услуги могат да имплементират свои правила и условия, които се отнасят за доставката на стоки и/или услуги от този доставчик, които са задължителни за вас.

5.3. Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група не носят отговорност за неточни или подвеждащи описания от страна на доставчик.

5.4. Доставчиците са отговорни за предоставяне на информацията, която Вие искате да получаваме от ваше име. Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група могат да комуникират от ваше име, освен ако не е по-подходящо доставчикът да се свърже директно с вас.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. Нищо от настоящите общи правила не ограничава или изключва отговорността на Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група за:
(а) смърт или телесна повреда, причинена от тяхна небрежност или небрежност на служителите, агентите или подизпълнителите;

(b) измама или невярно представяне на информация; или

(с) нарушение на условията, предвидени в раздел 2 от Закона за доставки на стоки и услуги от 1982 г.
6.2 Във връзка с клауза 6.1 Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група не носят отговорност пред члена, в случай на деликт (в това число и небрежност), нарушение на законно мито или претърпяване на загуби по друг начин, в това число загуба на печалба, оронена репутация или подобни загуби, нереализиране на очаквани приходи, загуба на стока, загуба на договор, невъзможност за използване, загуба на данни или пряка или непряка или някаква специална, косвена, последваща или чисто икономическа загуба, разходи, щети, такси или разходи, произтичащи от или във връзка с  членуването.

6.3. Информацията се съхранява от Доставчика и всички ваши права и средства за защита са срещу доставчика, освен ако не е посочено друго.

6.4 Вие се съгласявате, че всеки договор, сключен между Вас и доставчик е самостоятелен договор. Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група не носят отговорност за действие или пропуск на доставчик включително загуба, понесена от Вас, в резултат на действие или бездействие на доставчик, независимо дали е уговорено или не чрез Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група.

6.5 Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група не носят отговорност за никакви претърпени от Вас загуби, щети и разходи, както и не дължат обезщетение, произтичащи от искания или всякакви инструкции, предоставени от Вас, които са непълни или неточни.
6.6 Не може да се счита за нарушаване на настоящите условия забавяне на изпълнение или невъзможност за изпълнение от което и да е от  задълженията на Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група, по отношение на Услугите, ако забавянето или неизправността се дължи на причина извън Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група. В тези случаи Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група не носят отговорност.

6.7. С изключение на изрично посочените в тези условия, всички гаранции, условия и други правила, подразбиращи се от общото право, са изключени в най-голяма степен от настоящите Общи условия.

6.8. Клауза 6 запазва действието си и след прекратяване на настоящите Общи условия.

7.НАЧАЛО НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1 Настоящите условия влизат в сила и са обвързващи за члена и Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група след като Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група приемат вашето членство. Тези условия ще бъдат приложими за времето на вашето членство и ще приключат своето действие с прекратяване на членството. Вие се съгласявате, че вашите единствени права и средства за защита при тези условия са срещу Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група.

8. ВЪПРОСИ И ОПЛАКВАНИЯ

8.1 В случай, че имате някакви въпроси, неясноти или оплаквания относно Услугите, може да се свържете с Quintessential Limited (Великобритания) на телефон +359 (0) 2 9060643 или на email businessbg@concierge-mc.com.
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1 Поверителност и защита на данните.

Услугите и вашето членство са обект на политиките за поверителност на Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група, инкорпорирани в настоящите условия, които са приложими винаги за всяка събрана от нас информация.

9.2 Възлагане и подизпълнение:

(а) Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група могат по всяко време да възлагат, прехвърлят, таксуват, да сключват договори с  подизпълнители или да делегират по друг начин някои или всички свои задължения по настоящите условия на трети лица или агенти.

(b) Без съгласието на Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група, членът не бива да възлага, прехвърля, променя, сключва договори с подизпълнител или да прехвърля по друг начин някои или всички от своите права и задължения по настоящите условия.
9.3 Отказ:

(а) Отказ от което и да е право по настоящите условия, ще произведе действие единствено ако е в писмена форма. Неизпълнение или забавяне на изпълнение от някоя от страните на всяко право или средство за защита по настоящите условия или по приложимото право не бива да се тълкува като отказ от това или всяко друго право или средство за защита, нито изключва или ограничава по-нататъшното му упражняване. Никое единично или частично упражняване на такова право или средство за защита не изключва или ограничава по-нататъшното упражняване на това или друго право или средство за защита.

(b) Освен ако не е посочено друго, права произтичащи от настоящите Условия са кумулативни и не изключват права, предвидени от закона.

9.4 Допълнителни разпоредби:

(а) В случай, че съд или друг компетентен орган счете, че някоя разпоредба от настоящите условия (включително и част от разпоредба) е недействителна, противоречаща на закона или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредба ще се счита за изтрита, като това няма да засегна валидността и приложимостта на другите разпоредби.

(b) Ако някоя невалидна, неприложима или незаконна разпоредба на настоящите условия би била валидна, приложима и законна, ако част от нея бъде заличена, разпоредбата се прилага с минималната промяна, необходима за да може тази разпоредба да стане законна, валидна и приложима.
9.5 Изменение: Quintessential Limited (Великобритания) и членовете на неговата корпоративна група могат да изменят настоящите Условия от време на време, като ще бъдете уведомени за това от Mastercard или от издателя на вашата карта.  Използвайки вашето членство, Вие се съгласявате с тези промени в условията.
9.6 Без партньорство: Нищо в тези условия не е предназначено или ще се счита, че представлява партньорство или съдружие между страните от какъвто и да  е вид, нито конституира всяка от страните като агент на другата страна за каквито и да е цели. Никоя страна няма право да действа като агент или да обвързва другата страна по какъвто и да е начин.
9.7 Трети страни: Лице, което не е страна по настоящите Условия няма право под или във връзка с него.

9.8 Приложимо право и юрисдикции:  По повод всякакви спорове и искове, свързани, произтичащи от или във връзка с настоящите условия (включително извъндоговорни спорове или искове), следва да бъде прилагано и да бъдат тълкувани в съответствие с английското законодателство, като страните се съгласяват изключителна юрисдикция да бъдат съдилищата на Англия и Уелс.