Skip to Content

English version available below.

Официални правила на промоционална кампания на Mastercard® Плащай и получавай награди “Mобилни плащания, мобилна награда.” (само за Финансови институции)

 

1. ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

1.1. Промоционална кампания на Mastercard „Мобилни плащания, мобилна награда” (наричана от тук нататък „Кампанията“/„Промоционалната кампания“) се се реализира под ръководството на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”).

1.2. Кампанията се организира и провежда от „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯООД с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ №15 (наричано от тук нататък „МАККАН“/“Агенцията“/“Организатора“).

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила (наричани от тук нататък „ПравилаПравила“) със сътрудничеството на Финансовата институция. 

 

2. ДЕФИНИЦИИ 

За целите на тези Правила:

Карта – валидна дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена преди 15.10.2021 г. от банка или  друг доставчик на платежни услуги, находящи се на територията на Република България

КАРТОДЪРЖАТЕЛ се нарича всяко физическо или юридическо лице, което е притежател на мобилен портфейл - мобилно приложение и регистрирана/токенизирана в него или в Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit, валидна Mastercard карта, издадена преди 15.10.2021 г., или виртуална/токенизирана дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена преди 15.10.2021 г., във връзка с които е създадена виртуална картова сметка, поддържани от банка или друг доставчик на платежни услуги, находящи се на територията на Република България.

ПЛАТЕЖНА ИНСТИТУЦИЯ е всяка българска банка или  друг доставчик на платежни услуги, по смисъла на Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи или други нормативни актове, която поддържа мобилен портфейл и/или е имплементирала възможност за токенизиране/ползване на карти в платежни приложения като Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit.  . Това са:

Райфайзенбанк (RaiPay и Apple Pay)

Банка ДСК (Google Pay, Apple Pay и DSK Smart)

Уникредит Булбанк (Bulbank Mobile и Apple Pay)

Първа инвестиционна банка Fibank (My Fibank, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)

MyFin (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)

Phyre (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс) 

A1 Wallet (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)

B@CB Pay на Българо Aмериканска Кредитна Банка (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)

Pay by Vivacom (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)

iCard Digital Wallet (Apple Pay)

Tранскард (Apple Pay и Google Pay)

Бяла Карта/ AXI Card/ А1 карта Easy Payment Services (Apple Pay, Google pay)

Централна Кооперативна Банка (Apple Pay, Google Pay)

Обединена Българска Банка (Apple Pay и Google Pay)

Пощенска банка Юробанк (One Wallet, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit) 

 

ТОКЕНИЗАЦИЯ в случая се нарича техническата възможност/процес картата да се добавя/регистрира за използване за разплащане чрез мобилен портфейл.

УЧАСТНИК се нарича картодържател, който е реализирал поне 15 плащания в търговски обект на място в рамките на един от етапите, посочени в чл.4.1 част от Кампанията, чрез карта, регистрирана в мобилния си портфейл. 

АГЕНЦИЯТА - „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯООД с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ №15

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш. 

 

3. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

3.1. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/mobile, където ще са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане от страна на Финансовата институция. 

3.2. Mastercard запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/mobile.

3.3. С участието си в Промоционалната кампания участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания. 

3.4. Промоционалната игра и настоящите Правила са изготвени в съответствие със законодателството на Република България. За неуредените в тези Правила въпроси се прилага българското законодателство.

 

4. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Промоционалната кампания се провежда в два етапа, както следва: 

Етап 1 - от 15.10. до 15.11. включително;

Етап 2 – от 16.11. до 15.12. включително.

4.2. Mastercard си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/mobile.

 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Всяко физическо или юридическо лице, което е приело настоящите Правила и което отговаря на описаните по-долу допълнителни условя, има право на участие в Промоционалната кампания.

5.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо или юридическо лице, което е притежател на мобилен портфейл - мобилно приложение, в което e токенизирана/регистрирана валидна Mastercard карта или виртуална карта Mastercard, издадени преди 15.10.2021 г., във връзка с които е създадена виртуална картова сметка, поддържани Финансова институция находящи се на територията на Република България.

5.3. В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години.

5.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с извършване на поне 15 плащания по време на един от двата етапа, посочени в чл.4.1., от страна на Издател Картодържател, в търговски обект на място, чрез карта регистрирана в мобилен портфейл. 

5.5. Mastercard има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

6.1. В промоционалната кампания участва всеки Картодържател, който е извършил най-малко 15 плащания по време на един от етапите от Кампанията, в търговски обект/и на място чрез мобилен портфейл. Извършването на минимум 15 плащания по време на всеки от етапите на Кампанията не е задължително условие за за изтегляне като печеливш, но увеличава шансовете на участника за спечелване на награда. 

6.2. При спазване на условията по 6.1, участникът автоматично участва в теглене  за спечелване на награда в Кампанията. 

6.3. Колкото повече покупки се реализират при условията на настоящите Правила, толкова по-големи са шансовете на съответния Участник да бъде изтеглен като Печеливш. В края на всеки от етапите автоматично се генерират  списъци с потребители, отговарящи на изискванията по чл.6.1. След края на втория етап от Кампанията, списъците се обединяват, с което участниците изпълнили изискванията за участие и за двата периода получават по-голям шанс за спечелване на награда от тегленето.

6.4. В края на кампанията, Агенцията тегли печелившия.

6.4.1. Агенцията няма достъп до данни относно извършените транзакции.

6.4.2. Печелившият се тегли на база на криптирана информация, предоставена от Финансовата институция, чрез специализиран софтуер.

6.5. След изтеглянето на Печелившия, Агенцията изпраща искане към отделните финансови институции и/или банки, поддържащи мобилните портфейли относно имената, телефон за връзка и e-mail на печелившия картодържател. Финансовите институции и/или банките, в качеството си на Администратор на лични данни, предоставят на Агенцията горепосочената информация за контакт.

6.6. Агенцията, в качеството си на администратор на наградите и Организатор, се свързва с победителя, относно условията за получаване на наградите.

6.7. Наградата в Промоционалната кампания се предоставя от Mastercard.

6.8.  В случай, че потребител, отговарящ на изискванията по чл. 6.1. не желае да участва в Кампанията, то той следва да се свърже с банката Издател на картата.

 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ТЕГЛЕНЕ.

7.1. Наградата в Промоционалната кампания е една на брой. 

Наградата предсталява:

Електрическо превозно средство - BMW i3

7.2. Печелившият участник ще бъде изтеглен след приключване на Кампанията чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датата на тегленето на наградата ще бъде: 22.12.2021. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени 3 резервни участници.

7.3. В срок до 14 работни дни след тегленето имената на печелившия се публикуват на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/mobile. Организаторът няма ангажимент да публикува резервните изтеглени участници.

7.4. В срок до 5 работни дни, считано от публикуването на печелившия участник по реда на чл.7.3., Агенцията се свързва с Печелившия участник посредством електронна поща. 

7.5. Печелившият следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 календарни дни след получаване на известието.

7.6. Получаването на наградите се уточнява допълнително с Агенцията в срок до три месеца след изтегляне на Печелившия.

7.7. Печелившият участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка. 

7.8. Ако Печелившият не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 10 календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите Правила във връзка с придобиване на наградата, вкл. по чл. 7.7, Участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно описаното по-горе.

 

8. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

8.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 100.00 лева се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се декларира от Печелившия.

8.2. Агенцията от името на и за сметка на Mastercard внася за своя сметка данък общ доход, дължим от Печелившия. Печелившият, получил предметна награда, има ангажимент за деклариране на получения доход. 

8.3. Подаването на годишната данъчна декларация от страна на Печелившия се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

9.1. Mastercard има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

9.2. Прекратяването на Промоционалната кампания се реализира чрез уведомелние, съгласно чл. 4.2. 

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Агенцията, Финансовата институция, кредитните институции и Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини.

10.2. Агенцията и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора, както и не отговарят за действия на трети лица като продавачи на автомобили, доставчици на услуги и др.

10.3. Агенцията и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при неправомерно подаване на лични данни от страна на участници при участие в Кампанията или Финансови институции.

10.4. Агенцията е Организатор на Промоционалната кампания и отговаря за тегленето на печелившия и организиравръчването на наградата. Независимо че Mastercard подпомага организацията по връчването на наградата от страна на Агенцията, Mastercard не носи отговорност за действията на Агенцията, като в случай на оплаквания или други въпроси участниците следва да се обръщат към Агенцията.

 

11. СПОРОВЕ

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

11.2. Оспорвания от Участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Кампанията могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

11.3. Настоящите Правила са обвързващи по отношение на всички Участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Mastercard са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

11.4. В случай на противоречие между българската и английската версия на настоящите Правила, с предимство ще се ползва английската версия.

В случай на въпроси и оплаквания Агенцията определя следните свои контакт

Адрес: office@mccann.bg

 

CAMPAIGN RULES OF THE MASTERCARD® PAY AND GET REWARDS “Mobile payments, mobile prize” (for Financial Institutions only)

 

1. PROMOTIONAL CAMPAIGN 

 

1.1. Mastercard promotional campaign Pay and Get Rewards “Mobile payments, mobile prize” (referred to hereinafter as “the Campaign”/ “Promotional campaign”) is managed by Mastercard Europe SA, a Belgian joint stock company (referred to hereinafter as “Mastercard”). 

1.2. The Campaign is organized and conducted by “MCCANN ERIKSON SOFIA” LTD with PIN 121003246 located at: Novi Iskar, street “Turgovska” No 15 (referred to hereinafter as “McCann”/ the “Agency”/”the Organizer”).

1.3. The promotional campaign is conducted in accordance with the following Campaign Rules (referred to hereinafter the “Rules”) with the cooperation of the Financial Institution.

 

2. DEFINITIONS

For the purposes of these Rules:

Card - valid debit or credit Mastercard® issued prior 15.10.2021 by a bank or  other provider of payment services, based on the territory of Republic of Bulgaria

ISSUER CARDHOLDER is every individual or legal entity, which owns a mobile wallet – a mobile application and a valid Mastercard card, issued prior 15.10.2021 or a virtual/tokenized Mastercard debit or credit card, issued prior 15.10.2021 and registered/tokenized in it or in Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit, and respectfully a virtual card account is created, supported by a bank or  other provider of payment services, based on the territory of Republic of Bulgaria.

FINANCIAL INSTITUTION is the Bulgarian issuing bank or  other provider of payment services in the meaning of the Credit Institutions Act, Payment Services and Payment Systems Act or other legislative acts, that supports mobile wallets or/and has implemented the service to tokenize/use cards in payment applications like Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit. These are:

 

 

Raiffeisenbank (RaiPay and Apple Pay)

DSK Bank (Google Pay, Apple Pay and DSK Smart)

UniCredit Bulbank (Bulbank Mobile and Apple Pay)

Fibank – First Investment Bank (My Fibank, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)

MyFin (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)

Phyre (Apple Pay, Google Pay by Paynetics)

A1 Wallet (Apple Pay, Google Pay by Paynetics)

B@CB Pay of BACB (Apple Pay, Google Pay by Paynetics)

Pay by Vivacom (Apple Pay, Google Pay by Paynetics)

iCard Digital Wallet (Apple Pay)

Transcard (Apple Pay, Google Pay)

White Card/Easy Payment Services (Apple Pay)

Central Cooperative Bank (CCB) (Apple Pay, Google pay)

UBB (Apple Pay, Google Pay)

Posbank Eurobank (One Wallet, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit)

 

TOKENIZATION in the current document is the technical ability/process the card to be added/registered and used for payments via mobile wallet application.

PARTICIPANT is Issuer Cardholder who has performed at least 15 payments at physical merchant during one of the Stages, part of the Campaign by means of its Card registered in a mobile wallet. 

THE AGENCY - “MCCANN ERIKSON SOFIA” LTD with PIN 121003246 with headquarters and management address Novi Iskar, street “Turgovska” No 15.

 

WINNER is a Participant, who has been drawn as a winner.

 

3. RULES OF THE PROMOTIONAL CAMPAIGN

3.1 The Rules are drawn up according to the requirements of the Bulgarian legislation and will be published on the Mastercard website www.mastercard.bg/mobile, where they will be available during the whole duration of the Promotional Campaign in a way that allows them to be stored and reproduced by Financial Institution.

3.2. Mastercard reserves the right to unilaterally amend or change these Rules, and the changes will take effect after their publication on the Mastercard website www.mastercard.bg/mobile.

3.3. By participating in the Promotional Campaign, the Participants are bound by these Rules and agree to comply with the rules of the Promotional Campaign.

3.4. The promotional campaign and the Rules are concluded in accordance with the legislation of the Republic Bulgaria. The Bulgarian legislation shall apply to the rules not settled in these Rules.

 

4. TERM OF THE CAMPAIGN

4.1. The Promotional Campaign is conducted in two stages, as follows:

Stage 1 – from 15.10. to 15.11. including;

Stage 2 – from 16.11 to 15.12. including.

4.2. Mastercard reserves the right to extend the period of the Promotional Campaign or to terminate the Promotional Campaign ahead of schedule amending these Rules as the changes will take effect after their publication on the Mastercard website www.mastercard.bg/mobile .

 

5. RIGHT OF PARTICIPATION

 

5.1. Every individual and legal entity which has accepted the Rules, and which meets the additional conditions described below, has a right to participate in the Promotional Campaign.

5.2. Every individual or legal entity, which is a owner of a mobile wallet – a mobile application in which a valid Mastercard card, issued before 15.10.2021 or a virtual Mastercard card, issued prior 15.10.2021 is tokenized/registered and respectfully a virtual card account is created, supported by  а Financial institution, based on the territory of Republic of Bulgaria, has the right to participate in the Promotional Campaign

5.3. Participants in the Promotional campaign must be at least 18 years old.

 

 

5.4. Participation in the Promotional campaign is  subject for the Issuer Cardholder to perform at least 15 payments at physical merchant during one of the stages described in art. 4.1. via card which is registered in a mobile wallet.

5.5. Mastercard has the right at its discretion and without notice to exclude a Participant from the Promotional Campaign, including, not only if the Participant does not match the conditions for participation specified in these Rules and/or if it violates any of the Rules of the Promotional Campaign.

 

6. PROMOTIONAL CAMPAIGN MECHANISM

6.1. Every Issuer Cardholder who has performed at least 15 payments during one of the stages of the Campaign’s term by means of the mobile wallet shall be eligible to participate in the Campaign. Performing at least 15 payments during each of the stages of the Campaign is not mandatory condition for participation, but it increases the chances of the participant to win a prize in the draw.

6.2. The Participant automatically takes part in a draw for wining a prize under the Campaign after performance of the terms under Art. 6.1.

6.3. The more purchases performed in compliance with these Rules, the greater a chance for the respective Participant of being withdrawn as a Winner. Lists of all participants, who meet the requirements described in art. 6.1. are generated at the end of every stage. After the end of the second stage of the Campaign, the lists are merged, so that the participants who have fulfilled the requirements for participation for both stages get a higher chance to win a prize from the draw.

6.4. At the end of the Campaign, the Agency draws the Winner.

6.4.1. The Agency doesn`t have access to data related to the transactions.

6.4.2. The Winner is drawn on the basis of encrypted information provided by the Financial Institution by means of specialized software.

6.5. After the Winner is drawn, the Agency sends a request to the financial institutions and/or banks that support the mobile wallets regarding the names, contact phone number and email of the cardholder who won a prize. The financial institutions and/or banks, in their capacity of data controllers will share these contact details with the Agency.

6.6. The Agency in its capacity of administrator of the prizes and Organizer, contacts the winner regarding the conditions for receiving the prizes.

6.7. The prize under the Promotional campaign shall be provided by Mastercard.

6.8. In case that a participant who meets the criteria described in art. 6.1. doesn`t want to participate in the Campaign, he must contact the Bank – issuer of the card. 

 

7. DESCRIPTION OF THE PRIZES. WITHDRAWING

7.1. There is one prize provided under the Promotional campaign.

The prize represents:

Electric vehicle BMW i3

7.2. The winner will be drawn after the end of the Campaign via specified software before a notary. For the avoidance of doubt, the winner will be drawn on 22.12.2021. Three reserve participants shall be drawn additionally to the Winner.

7.3. In period of 14 working days after the withdrawal the names of the winner will be published on Mastercard`s website www.mastercard.bg/mobile. The Organizer is not obligated to publish the names of the reserved participants.

7.4. In period of 5 working days from the publication of the winner by the order of art. 7.3. the Agency contacts the Winner via email.

7.5. The Winner must confirm the receiving of his prize in period of 10 calendar days after the notification, by sending an email to the Agency.

7.6. The receiving of the prize will be specified by the Agency and the Winner in period of three months after the withdrawal of the Winner.

7.7. The Winner must fulfil and sign a declaration for receiving the prize, and must submit three names, PIN, permanent address and phone number for contact.

7.8. If the Winner cannot be found by the Agency, refuses to receive the prize, does not confirm that he/she wishes to receive it within 10 calendar days after the notification for winning the prize, or does not provide the necessary assistance within the meaning of these Rules incl. under Art. 7.7, in connection with obtaining the prize, the Participant loses the right to receive the prize. In those cases, the prize will be given to a reserved Participant, who will be notified under conditions described above.

 

8. DECLARATION OF THE PRIZES UNDER THE INCOME TAXES OF INDIVIDUALS LAW

 

8.1. In accordance with the Law of Income taxes of individuals, provision of prizes of value more than BGN 100 is subject to taxation. The tax is declared by the Winner.

8.2. The Agency on behalf of and at the account of Mastercard shall pay the tax due on part of the Winner. The Winner is obligated to declare the received income.

8.3. The annual tax declaration must be submitted by the Winner in the terms provided in the Law of Income taxes of individuals.

9. END OF THE PROMOTIONAL CAMPAIGN

9.1. Mastercard has irrevocably right to end the Promotional Campaign at any time, no matter of the reason. In these cases, no compensation is due to the Participants.

9.2. The Promotional Campaign shall be terminated by means of a notification published in compliance with Art. 4.2.

 

10. RESPONSIBILITY

10.1. The Agency, Financial institutions and Mastercard are not responsible and cannot be involved as a party to legal proceedings, related to the inability to use the prize, which occurred due to reasons beyond their control.

10.2. The Agency and Mastercard are not responsible for technical problems, related to participation in the Campaign which occurred due to reasons beyond their control. The AGENCY and Mastercard shall not be held liable for actions of third parties – such as car dealers, service suppliers, etc.

10.3. The Agency and Mastercard are not responsible and will not owe any compensation for improper use or provision of personal data on part of the Participants when participating in the Campaign or Financial institutions.

10.4. The Agency is the organizer of the Promotional campaign and is responsible for the prize draw and delivery process. Although Mastercard the delivery of these services provided the Agency, Mastercard shall not be liable for the Agency’s actions. The Agency is solely responsible for providing the services and customer complaints should be raised directly with the Agency.

 

11. LITIGATION

11.1. All disputes arising between the Organizer and the Participants in the Promotional Campaign will be settled by mutual consent. If this is not possible, the parties have the right to take the dispute to the competent Bulgarian court in Sofia under the laws of the Republic of Bulgaria.

11.2. Disputes from Participants in connection with the conduct of the Promotional Campaign, which arise during the Campaign, may be sent in writing or by e-mail to the addresses specified in these Rules. A Participant must send the contest within 3 days from the end date of the Promotional Campaign. After this date, disputes will not be considered.

11.3. These Rules are binding on all Participants and winners in the Promotional Campaign and the decisions of Mastercard are final on all issues related to the Promotional Campaign.

11.4. In the event of any conflict between the Bulgarian language and the English language versions of these Rules, the English language version shall prevail.

In case of questions and complaints the Agency determines the following contacts: 

Email address: office@mccann.bg