Skip to Content

English version available below.

Hyn në fuqi më 1 korrik 2024

E vlefshme nga 1 korrik 2024

 

 

Programi “Paguaj dhe Merr Shpërblime me Mastercard” në Shqipëri

 

Rregullorja e fushatës së programit ("rregullorja") vetëm për Lëshuesit pjesëmarrës

 

1. Hyrje – MASTERCARD EUROPE SA, me seli të regjistruar në Chaussee de Tervuren 198 a, Waterloo, Belgjikë, nr. të kompanisë 0448.038.446 (“Kompania Mastercard") si subjekt juridik i huaj, e prezanton Programin “Paguaj dhe Merr Shpërblime me Mastercard” ("Programi”) në Shqipëri.

[Duke marrë parasysh faktin se Kompania Mastercard nuk kryen veprimtari biznesi në territorin e Shqipërisë] Lëshuesi i kartës së debitit, kreditit ose kartës së parapaguar, “Mastercard”, është përgjegjës për realizimin e Programit në territorin e Shqipërisë.

Kompania Mastercard në vijim përcakton këto Rregulla të Programit për Lëshuesit pjesëmarrës.

Programi fillon më 1 korrik dhe përfundon më 31  gusht 2024.

Programi do të zhvillohet në dy periudha:

1.     1 korrik 2024 – 31 korrik 2024 

2.     1 gusht 2024 – 31 gusht 2024 

Programi organizohet në territorin e Shqipërisë.

Rregullorja do të publikohet në: faqet e internetit të bankave pjesëmarrëse në formën që e zgjedhin ato.

 

2. Përkufizimet – Në këto terma:

Llogari” do të thotë llogaria e kartës (nëse ka) e hapur në emër të mbajtësit të kartës së Lëshuesit.

Marrëveshje” do të thotë marrëveshja midis mbajtësit të kartës së Lëshuesit dhe Lëshuesit të saj përkatësisht me lëshimin e kartës.

NIB” do të thotë numri i identifikimit të bankës.

"Kartë" do të thotë çdo kartë debiti, krediti apo me parapageë Mastercard (duke përjashtuar kartat komerciale), që lëshohet në emër të një personi fizik, që mban markën e Kompanisë Mastercard dhe që e ka lëshuar Lëshuesi.

"Kthim i parave" do të thotë transaksion krediti që është në dispozicion të mbajtësit të kartës së Lëshuesit sipas këtij programi.

"Tregtar ndërkufitar (tregtia elektronike)” do të thotë çdo tregtar me seli të regjistruar jashtë Shqipërisë, i cili i proceson pagesat me kartë jashtë Shqipërisë. 

"Tregtar i brendshëm” do të thotë çdo tregtar me seli të regjistruar në Shqipëri, i cili i proceson pagesat me kartë në Shqipëri.

"Blerje e/të pranueshme" do të thotë çdo blerje që bëhet online apo në dyqane fizike, d.m.th. përmes internetit apo në dyqan, duke e përdorur kartën dhe duke i respektuar këto Rregulla.

Me shkrim” do të thotë çdo komunikim me shkrim, përfshirë formën elektronike (siç janë mesazhet e postës elektronike).

Lëshues" do të thotë banka apo ndonjë institucion tjetër i pagesave që e ka lëshuar kartën, përkatësisht:

 

Banka Kombetare Tregtare sh.a.

Raiffeisen Bank Sh.A.

Banka OTP Albania sh.a

Union Bank Sh.a.

Banka Credins sh.a.

Intesa Sanpaolo Bank Albania sha.

ProCredit Bank sh.a.

United Bank of Albania (filial i Union bank)

RUBICON

Crnogorska Komercijalna Banka A.D., Podgorica

ABI Bank

 

"Mbajtës i kartës së Lëshuesit" do të thotë një person fizik apo subjekt juridik, në emër të të cilit Lëshuesi e hap llogarinë.

Kompania Mastercard" do të thotë kompania MASTERCARD EUROPE SA.

Program” do të thotë programi i besnikërisë “Paguaj dhe Merr Shpërblime me Mastercard” në Shqipëri, i cili mundëson fitimin përmes kthimit të parave nga Blerjet e Pranueshme.

Faqe interneti" do të thotë faqja e internetit në dispozicion tek faqet online të Lëshuesit.

 

3. Regjistrimi dhe kthimi i parave – Duke bërë Blerje të pranueshme, gjatë programit, mbajtësi i kartës së Lëshuesit ka të drejtë të marrë pjesë në këtë program, t’i pranojë këto Rregulla dhe do të kualifikohet kthimin e paravesipas këtyre Rregullave. (siç është përcaktuar në tekstin e mëposhtëm).

Për 2000 kartat e para me të cilat janë bërë së paku 12 apo më shumë blerje të pranueshme tek tregtarët vendas ose ndërkufitarë në shumën minimale kumulative prej 40 000,00 lekësh gjatë secilës periudhë së Programit, mbajtësit e kartave të Lëshuesit kanë të drejtë që atyre t’u kthehen para në shumën prej 2500,00 lekësh, deri në ditën e 15-të pas plotësimit të kushteve të sipërpërmendura.

Për t’i shmangur dyshimet, kufizimet lidhur me Blerjen e Pranuar të bërë me kartë në dyqanet online apo fizike të tregtarëve vendorë dhe ndërkufitarë varen ekskluzivisht nga secili Lëshues.

Përcaktimi i 2000 kartave të para që kualifikohen për shpërblimet kryhet në bazë të të dhënave të disponueshme të transaksioneve (përfshirë të dhënat për transaksionet brenda bankës), të cilat duhet të raportohen në kohë dhe në mënyrën e duhur nga Lëshuesit dhe që nga ana tjetër, përpunohen. Nga kompania Mastercard për qëllimet e këtij programi.

Transaksionet që do të përjashtohen nga ky program janë ato që i përkasin njërit prej Kodeve të Kategorive të Tregtarëve që janë përcaktuar në tekstin e mëposhtëm:

4829 Quasi Cash – Transferta parash

6010 Institucion financiar – disbursime manuale të parave

6011 Institucion financiar – Disbursime të automatizuara të parave 

6012 Quasi Cash – Institucion Financiar – Tregtar

6050 Quasi Cash – Institucion Financiar Anëtar

6051 Quasi Cash—Tregtar

6529 Quasi Cash – Ngarkesë e vlerës së ruajtur në distancë – Institucion Financiar

6530 Quasi Cash – Ngarkesë e vlerës së ruajtur në distancë

6531 Pagesë Ofrues Shërbimi

6532 Pagesë Ofrues Shërbimi – Anëtar

6533 Payment Transaction—Merchant (transaksion pagese – tregtar)

6534 Transaksion pagese

6535 Value purchase -  Institucion Financiar Anëtar

6536 MoneySend Intracountry (para të dërguara brenda vendit)

6537 MoneySend Intercountry (para të dërguara ndërmjet vendeve)

6538 MoneySend Funding (para të dërguara, financim)

6540 POI Funding Transactions (Excluding MoneySend) [transaksion financimi POI (duke përjashtuar MoneySend (dërgimin e parave)]

7995 Gambling Transactions (transaksione bixhozi që përfshijnë Bileta Llotarie, çips të lojrave në kazino, bastet Off-track, Bastet në pistën e garës)

9754 Quasi Cash Lojërat e fatit – garat me kuaj, garat me qen, Llotari

E drejta e kthimit të parave sipas këtij programi mund të ushtrohet nga mbajtësit e kartave të Lëshuesit vetëm një herë në secilën periudhë të programit.

Kompania Mastercard nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë humbje apo dëmtim të shkaktuar si rezultat i çfarëdo ndërveprimi midis mbajtësit të kartës së Lëshuesit dhe tregtarit ose Lëshuesit vendas dhe/apo ndërkufitar sa u përket blerjeve të pranueshme.

Mastercard nuk do të jetë përgjegjëse për tarifat dhe kostot e lëshuesit në lidhje me Kthimin e parave dhe Blerjet e pranueshme si lloje transaksionesh.

Shlyerja e kthimit të parave kryhet nga Lëshuesi nëpërmjet përpunimit të shlyerjes së  transaksioneve të kthimit të parave.

Mbajtësit të kartës së Lëshuesit do t’i kthehen fiks  2500,00 LEK në rast të përmbushjes së kushteve të promovimit që janë përcaktuar në tekstin e mësipërm.  Shuma prej 2500,00 LEK si shpërblim individual për kartë do t'i dërgohet mbajtësit të kartës së Lëshuesit nga Lëshuesi i saj.

 

4. Pjesëmarrja – Për të marrë pjesë në këtë Program, mbajtësit e kartave të Lëshuesve duhet t’i zbatojnë dispozitat e marrëveshjes dhe këto rregulla, ndërsa kartat me të cilat mbajtësit e kartave të Lëshuesve regjistrohen në program duhet të jenë aktive. Pjesëmarrja në program mund të pezullohet nëse karta anulohet apo bllokohet nga Lëshuesi i kartave. Kompania Mastercard mund ta revokojë pjesëmarrjen e mbajtësit të kartës së Lëshuesit në program dhe ta anulojë çdo kthim të parave që tashmë janë fituar (me përjashtim të kthimit të parave për të cilin tashmë është bërë pagesa në llogarinë e mbajtësit të kartës së Lëshuesit), nëse mbajtësi i kartës së Lëshuesit nuk e respekton cilindo rregull.

 

5. Informacion –  Mbajtësi i kartës së Lëshuesit mund ta kontrollojë kthimin e parave të marra përmes çfarëdo mënyre të mundshme të ofruar nga Lëshuesi (siç për shembull, por duke mos u kufizuar me bankën nëpërmjet  celularit, bankës nëpërmjet internetit, deklaratën elektronike).

 

6. Pezullimi i të drejtave për ta fituar kthimin e parave – Në rrethana të caktuara, mbajtësit e kartave të Lëshuesit mund t'i humbasin të drejtat për ta fituar kthimin e parave.

Kthimi i parave mund të anulohet menjëherë, nëse ndodh ndonjëra nga sa vijon:

·     Mbajtësit e kartave të Lëshuesve i shkelin dispozitat e marrëveshjes me Lëshuesit e tyre;

·     Anulohet Blerja e Pranueshme;

·     Mbajtësit e kartave të Lëshuesve e shkelin cilëndo dispozitë të këtyre Termave.

 

Në rast të kërkesës së mbajtësit të kartës së Lëshuesit, Lëshuesi e njofton mbajtësin e kartës për anulimin e kthimit të parave apo pezullimin e së drejtës për ta fituar kthimin e parave.

 

7. Anulimi i pjesëmarrjes – Mbyllja e llogarisë ose kartës do të shihet si dëshirë e mbajtësit të kartës së Lëshuesit për ta anuluar pjesëmarrjen në program. Në çdo kohë gjatë programit, Kompania Mastercard ka të drejtë ta anulojë pjesëmarrjen e mbajtësit të kartës së Lëshuesit në program.

 

8. Financimi i programit – Financimi i kthimit të parave kufizohet me buxhetin e programit.

 

9. Ndryshimet dhe anulimi – Kompania Mastercard mund të bëjë ndryshime në këto Rregulla kurdo. Ndryshimet e tilla postohen në faqe të internetit. Ndryshimet hyjnë në fuqi menjëherë pas postimit të informacionit përkatës në faqe të internetit, përveç nëse në faqe të internetit saktësohet ndryshe.

Mastercard rezervon të drejtën për ta anuluar programin nëse ndodhin rrethana që Mastercard nuk mund të ketë ditur se do të ndodhin ose që nuk mund të parashikohen, parandalohen apo eliminohen, siç janë fatkeqësitë natyrore, epidemitë, trazirat civile, shkatërrimi nga lufta, aktet qeveritare nga ndikimi në përmbushjen e detyrimeve, etj., dhe të cilat rrethana ndikojnë direkt apo indirekt në tregun financiar dhe stabilitetin e valutave, përkatësisht gjendjen e kursit të valutave në treg.

 

10. Veçueshmëria e dispozitave – Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Rregullave apo ndonjë pjesë e saj konsiderohet e paligjshme, e pavlefshme apo e pazbatueshme, atëherë ajo dispozitë veçohet nga këto Rregulla dhe nuk ndikon në fuqinë ligjore dhe zbatueshmërinë e asnjë dispozite tjetër. Këto Rregulla i zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet, njoftimet dhe përfaqësimet e mëparshme lidhur me Programin. Nëse ndonjë detaj i Programit është në kundërshti apo bie ndesh me këto Rregulla, atëherë mbizotërojnë rregullat, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Dështimi i Kompanisë Mastercard për ta ushtruar ndonjërën nga të drejtat e saj sipas këtyre Rregullave nuk do të funksionojë si heqje dorë nga të drejtat e tilla.

 

11. Ligji dhe gjuha në fuqi – Këto Rregulla janë përpiluar në gjuhën angleze dhe shqiptare dhe rregullohen me ligjet e Shqipërisë. Në rast të ndonjë mospërputhjeje ose mungese të konsistencës, mbizotëron versioni i Rregullave në gjuhën angleze.

 

 

Mastercard Pay & Get Rewards Program in Albania

 

Campaign Rules of the Program (the “Rules”) for participating Issuers only

 

1. Introduction – MASTERCARD EUROPE SA, with its registered seat at Chaussee de Tervuren 198 a, Waterloo, Belgium, company no 0448.038.446 (“Mastercard Company“) as a foreign legal entity introduces Mastercard Pay & Get Rewards Program (the “Program”) in Albania.

[Due to the fact Mastercard Company does not perform business activities on the territory of Albania] Issuer of Mastercard debit, credit or prepaid card is responsible for the realization of the Program in the territory of Albania.

Mastercard Company hereby establishes the following Rules of the Program for participating Issuers.

The Program starts on 1st of July and ends on 31st August 2024.

The Program will be conducted in two periods:

1.     01st July 2024 – 31st July 2024 

2.     01st August 2024 – 31st August 2024 

The Program is organized in the territory of Albania. 

Rules will be published on the websites of the participating banks in a form of their choosing.

 

2. Definitions – In these Terms:

Account” means the account of the Card (if any) opened in the name of the Cardholder.

Agreement” means the agreement between Cardholder and its Issuer in respect of issuing the Card.

BIN” means the bank identification number.

Card” means any debit,  credit  or prepaid Mastercard card (excluding commercial cards), issued in the name of a natural person, bearing Mastercard Company’s brand and issued by the Issuer.

Cashback” means a credit transaction which is available to Cardholder under this Program.

"Cross-border Merchant (e-commerce)” means any merchant with the registered seat outside Albania, which processor of card payments outside of Albania. 

Domestic Merchant” means any merchant with the registered seat in Albania, which processor of card payments in Albania.

Eligible Purchase/s” means any purchases done online or in physical stores, over the internet or in person with the use of the Card by respecting these Rules.

in writing” means any written communications, including in the electronic form (such as e-mail messages).

Issuer” means the bank or other payment institution that issued Card, namely:

Banka Kombetare Tregtare sh.a.

Raiffeisen Bank Sh.A.

Banka OTP Albania sh.a

Union Bank Sh.a.

Banka Credins sh.a.

Intesa Sanpaolo Bank Albania sha.

ProCredit Bank sh.a.

United Bank of Albania (affiliate of Union bank)

RUBICON

Crnogorska Komercijalna Banka A.D., Podgorica

ABI Bank

Cardholder” means a natural person, in whose name the Account is opened by the Issuer.

Mastercard Company” means  the company MASTERCARD EUROPE SA.

Program” means the loyalty program Mastercard Pay & Get Rewards in Albania which enables earning cashback from Eligible Purchases. 

Website” means the web page available at Mastercard card issuer sites. 

 

3. The enrollment and the Cashback (Money return) – By making an Eligible Purchase, during the Program, Cardholder is entitled to participate in this Program, accept these Rules and shall be eligible for the Cashback in accordance with the Rules.

For the first 2000 Cards which made at least 12 or more Eligible Purchases at Domestic or Cross-border Merchants in the cumulative minimum amount of LEK 40 000,00 during each period of the Program,  Cardholders are entitled to receive Cashback in the amount of LEK 2500,00, till the 15th day after meeting the above-mentioned conditions.

For avoidance of doubt, limitations regarding the Eligible Purchase made by the Card at the online  or pysical stores of the Domestic and Cross-border Merchants depend exclusively on each Issuer.

The definition of the first 2000 cards (qualified for the rewards) is performed based on the available transaction data (including the data for on-us transactions), which must be reported in a timely and a proper manner by the Issuer which, in turn, is processed by Mastercard Company for the purposes of this Program.

Transactions that will be excluded from the Program are the ones which belong to one of Merchant Category Codes defined below:

4829  Quasi Cash - Money Transfer

6010  Financial Institutions--Manual Cash Disbursements 

6011  Financial Institutions--Automated Cash Disbursements 

6012  Quasi Cash - Financial Institution - Merchandise and Services

6050  Quasi Cash - Member Financial Institution

6051  MasterCard - Quasi Cash-Merchant

6529  Quasi Cash - Remote Stored Value Load – Financial Institution

6530  Quasi Cash - Remote Stored Value Load 

6531  Payment Service Provider

6532  Payment Transaction - Member

6533  Payment Transaction - Merchant

6534  Payment Transaction

6535  Value Purchase - Member Financial Institution

6536  MoneySend Intracountry

6537  MoneySend Intercountry

6538  MoneySend Funding

6540  POI Funding Transactions (Excluding MoneySend)

7995  Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off- Track Betting, and Wagers at Race Track

9754  Quasi Cash - Gambling-Horse Racing, Dog Racing, State Lotteries

The right of Cashback in accordance with this Program may be exercised by Cardholders only once per each period of the Program.

Mastercard Company will not be liable for any loss or damage incurred as a result of any interaction between Cardholder and the Domestic and/or Cross-border Merchant or Issuer with respect to the Eligible Purchases.

Mastercard shall not be liable for any Issuer’s fees and costs with respect to the Cashback and the Eligible Purchase as transaction types.

Cashback settlement is performed by the Issuer through settlement processing of cashback transactions. The Cardholder will get fixed cashback of LEK 2500,00 in case of achieving the promotion conditions defined above. The amount of LEK 2500,00 as an individual reward per Card will be posted to Cardholder by their Issuer. 

 

4. Participation – To participate in the Program, Cardholders  should comply with the provisions of the Agreement and these Rules and Card, with which Cardholders  are registered in the Program, must be active. In case that Card is cancelled or blocked by Cardholders’  Issuer, participation in the Program may be suspended. Mastercard Company may revoke participation of the Cardholder in the Program and cancel any cashback which has been already earned (except for the cashback that has already been paid to Account of the Cardholder) if Cardholder fails to comply with any of the Rules.

 

5. Information – Cardholder  may check the Cashback received via any possible way provided by the Issuer (such as but not limited to, mobile banking, internet banking, electronic statement).

 

6. Suspension of rights to earn cashback –In certain circumstances, Cardholders  may lose the  rights to earn Cashback.

The Cashback may be  immediately cancelled, if one of the following occurs:

·    Cardholders are in breach of the provisions of the Agreement with its Issuer;

·    Eligible Purchase reversal;

·    Cardholders are in breach of any provisions of these Terms.

In case of Cardholders request, Issuer shall notify  Cardholder of cancellation of Cashback or suspension of the right to earn the Cashback.

 

7. Termination of participation – Closing of Account or Card will be regarded as Cardholder desire to terminate the participation in the Program. At any time during the Program, Mastercard Company is entitled to terminate participation of the Cardholder in the Program.

 

8. Program Funding – Cashback funding is limited by the Program budget. 

 

9. Amendments and termination  Mastercard Company may make any amendments to these Rules at any time. Such amendments shall be posted on the Website. The amendments shall come into effect immediately after posting the relevant information on the Website, unless specified differently on the Website. 

 

Mastercard reserves the right to terminate the Program if circumstances occur that Mastercard could not have known to occur or could not have foreseen, prevented, or eliminated, such as natural disasters, epidemics, civil unrest, war destruction, government acts from the influence on the fulfillment of obligations etc., and which circumstances directly or indirectly affect the financial market and the stability of currencies, i.e. the state of market exchange rates.

10. Severability of provisions – If any provision of these Rules or any portion thereof is held illegal, invalid or unenforceable, then such provision shall be severed from these Rules and shall not affect the legal force and enforceability of any other provisions. These Rules shall supersede all prior agreements, announcements and representations in respect of the Program. If any details of the Program contradict or contravene these Rules, then the Rules shall prevail, unless stated otherwise. Failure of Mastercard Company to exercise any of its rights in accordance with these Rules shall not operate as its waiver from such rights.

11. Applicable law and language – These Rules are made in English and Albanian and governed by the laws of Albania. In case of any discrepancies or inconsistencies, the version of the Rules in English shall prevail.