Skip to Content

English version available below.

Правила на кампањата за Програмата („Правила“) што важат само за Издавачите на картички, кои се учесници во Програмата 

1. Вовед – „МАСТЕРКАРД ЈУРОП СА“ (MASTERCARD EUROPE SA) со седиште на „Шосе де Тервурен“ 198 а, Ватерло, Белгија (Chausée de Tervuren 198 а, Waterloo, Belgium)“, со ЕМБС 0448.038.446 (Друштво на „Мастеркард“) како странско правно лице ја претставува програмата „Mastercard Pay & Get Rewards“ („Програмата“) во Северна Македонија. 

[Поради тоа што Друштвото на „Mastercard“ не врши деловни активности на територијата на Северна Македонија], Издавачот на дебитни или кредитни картички на „Mastercard“ е одговорен за реализација на Програмата на територијата на Северна Македонија. 

Друштвото на „Mastercard“ ги воспоставува следните Правила на Програмата за Издавачите на картички, кои учествуваат во Програмата. 

Програмата започнува на 1 јуни и завршува на 31 август 2022 година. 

Програмата ќе се спроведе во три периоди: 

 1. 1 јуни 2022 година – 30 јуни 2022 година (исплати за поврат на средства до 15 јули 2022 година) 
 2. 1 јули 2022 година – 31 јули 2022 година (исплати за поврат на средства до 15 август 2022 година) 
 3. 1 август 2022 година – 31 август 2022 година (исплати за поврат на средства до 15 септември 2022 година).

Програмата се организира на територијата на Северна Македонија. 

Правилата ќе бидат објавени на веб-страницата на „Mastercard“ www.mastercard.bg/promo-mk, како и на веб-страниците на банките што ќе учествуваат во форма по нивен избор.] 

2. Дефиниции – Во оваа смисла:

„Сметка“ значи сметката на Картичката (доколку ја има) отворена на име на Издавачот што е сопственик на картичка.

„Договор“ значи договорот склучен помеѓу Издавачот што е сопственик на картичката и нејзиниот Издавач во врска со издавањето на Картичката.

„БИН“ значи банкарски идентификациски број. „Картичка“ значи кредитна и дебитна картичка на „Mastercard“ (исклучувајќи ги деловните/комерцијалните картички), кои го носат брендот на друштвото на „Mastercard“, издадена од Издавачот. Под „картичка“ не се вбројуваат еднократни припејд картички издадени од банка или друга платежна институција.

„Поврат на средства“ значи кредитна трансакција што му е достапна на Издавачот што е сопственик на картичка согласно оваа Програма.

„Прекуграничен трговец“ значи кој било трговец со седиште надвор од Северна Македонија, чиј субјект што врши обработка на картични плаќања се наоѓа надвор од Северна Македонија.

„Домашен трговец“ значи кој било трговец со регистрирано седиште во Северна Македонија, чиј субјект што врши обработка на картични плаќања се наоѓа во Северна Македонија. „Прифатлива купопродажба/-и“ значи сите купопродажби направени кај домашен трговец или прекуграничен трговец со користење на Картичката, врз основа на почитување на овие Правила.

„Написмено“ значи која било писмена комуникација, вклучувајќи и во електронска форма (како што се електронски пораки). 

„Издавач“ значи банката или друга платежна институција што ја издала картичката, имено: 

 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ Банка АД
 • Халкбанк АД Скопје
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Шпаркасе банка АД Скопје
 • Универзална инвестициона банка АД
 • Скопје Прокредит банка АД
 • Скопје ИутеКредит Македонија
 • Централна кооперативна банка АД Скопје 
 • Стопанска банка АД Битола

 

„Издавач што е сопственик на картичка“ значи физичко или правно лице на чие име е отворена сметка од страна Издавачот. 

„Друштво на Mastercard“ значи друштвото „МАСТЕРКАРД ЈУРОП СА“ (MASTERCARD EUROPE SA). 

„Програма“ значи програмата за лојалност „Mastercard Pay & Get Rewards“ во Северна Македонија, која овозможува поврат на средства од прифатливите купопродажби. 

3. Право на учество и поврат на средства (кешбек) – преку вршење прифатлива купопродажба, во текот на Програмата, Издавачот што е сопственик на картичка се квалификува за учество во Програмата. Со прифаќање на овие правила, Издавачот што е сопственик на картичка се квалификува за маркетиншки стимулации (поврат на средства) согласно Правилата (согласно утврденото подолу). 

Издавачите што се сопственици на картичка, со која ќе направат најмалку 10 или повеќе купопродажни кај домашен или прекуграничен трговец, се квалификуваат за добивање поврат на средства во износ од 600 денари во периодот до 15-ти секој месец по месецот во кој биле направени купопродажбите со Картичката. Секоја од првите 3 000 картички во рамките на наведените периоди добива гарантиран поврат на средства. 

Со цел да се избегне секаков сомнеж, ограничувањата во однос на купопродажбите направени со Картичката преку онлајн продавници на домашни или прекугранични трговци зависат исклучиво од секој Издавач. 

Трансакциите што ќе бидат исклучени од Програмата се оние што припаѓаат на еден од кодовите на категоријата трговци наведени подолу: 

6536 Праќање готовина во земјата 

6537 Праќање готовина меѓународно 

6538 Праќање готовина со финансирање 

6010 Рачна исплата на готовина – финансиска институција на клиент 

6011 Автоматска исплата на готовина – финансиска институција на клиент 

9311 Даночни плаќања

7995 Трансакции за игри на среќа 

4829 Трансфер на готовина – трговец 

6050 Quasi Cash – финансиска институција на клиент 

6051 Quasi Cash – трговец 

6012 Стоки и услуги – финансиска институција на клиент 

6534 Платежна трансакција

6533 Платежна трансакција – трговец 

6540 Трансакции за финансирање POI (исклучувајќи го MoneySend) 

9754 Игри на среќа – трки со коњи, трки со кучиња, неспортски онлајн игри на среќа 

6532 PSP – членски платежни трансакции

6529 Далечински зачувани вредносни картички 

6530 Далечински зачувани вредносни картички 

6211 Хартии од вредност – брокери и застапници 

Правото на поврат на средства, согласно оваа Програма, Издавачите што се сопственици на картичка може да го искористат само еднаш во секој период од Програмата. 

Друштвото на „Mastercard“ нема да се смета за одговорно за каква било загуба или штета претрпена како резултат на каква било интеракција помеѓу Издавачот што е сопственик на картичка и домашниот и/или меѓуграничниот трговец или издавач во однос на прифатливите купопродажби. 

Издавачот што е сопственик на картичка ќе добие фиксен износ на поврат на средства во износ од 600 денари во случај на исполнување на условите од промоцијата утврдени погоре. Износот од 600 денари, како поединечна награда по Картичка, ќе му биде префрлен на Издавачот што е сопственик на картичка од страна на Издавачот. 

4. Учество – За да учествуваат во Програмата, Издавачите што се сопственици на картичка треба да ги исполнат одредбите од Договорот и овие Правила, а Картичката, со која Издавачите што се сопственици на картичка се регистрирани во Програмата, мора да биде активна. Во случај на откажување или блокирање на Картичката од страна на Издавачот, учеството на Издавачите што се сопственици на картичка може да биде суспендирано. Друштвото на „Mastercard“ може да го повлече учеството на Издавачот што е сопственик на картичка во Програмата и да ги откаже сите исплати на поврат на средства што веќе биле доделени (освен повратот на средства што веќе биле исплатени на сметката на Издавачот што е сопственик на картичка) доколку Издавачот што е сопственик на картичка не ги почитува овие Правила. 

5. Информации – Издавачот што е сопственик на картичка може да го провери добиениот поврат на средства преку кој било начин што е обезбеден од страна на Издавачот (како што се мобилно банкарство, интернет-банкарство, електронски банкарски изводи). 

6. Суспензија на правата за доделување поврат на средства – Во одредени околности, Издавачите што се сопственици на картичка може да го изгубат правото на поврат на средства. 

Повратот на средства може веднаш да биде откажан доколку: 

 • Издавачите што се сопственици на картичка не ги почитуваат одредбите од Договорот склучен со нивниот Издавач; 
 • Постои прифатливо поништување на купопродажбата; 
 • Издавачите што се сопственици на картичка не ги почитуваат одредбите од овие Услови.
  Доколку Издавачите што се сопственици на картичка ги прекршат Договорот или Правилата, Издавачот е должен да го извести Издавачот што е сопственик на картичка за откажувањето на повратот на средства или за суспензијата на правото на добивање поврат на средства.

7. Крај на учеството – Во случај на затворање сметка или картичка, тоа ќе се смета како желба на Издавачот што е сопственик на картичка да го заврши учеството во Програмата. Во кој било момент во текот на Програмата, Друштвото на „Mastercard“ има право да го прекине учеството на Издавачот што е сопственик на картичка во Програмата.

8. Финансирање на програмата – Средствата доделени за поврат на средства се ограничени од буџетот на Програмата.

9. Измени и прекин – Друштвото на „Mastercard“ може да изврши измени и дополнувања на овие Правила во секое време. Таквите измени и дополнувања ќе бидат објавени на веб-страницата. Измените и дополнувањата ќе влезат во сила веднаш по нивното објавување на веб-страницата, освен ако не е поинаку наведено на веб-страницата.
„Mastercard“ го задржува правото да ја прекине Програмата во случај на околности што „Mastercard“ не би можел да ги знае или што не би можело да се предвидат, да се спречат или да се елиминираат, како што се природни непогоди, епидемии, граѓански немири, воени уништувања, владини акти под влијание на исполнувањето на обврските итн., а кои директно или индиректно влијаат врз финансискиот пазар и стабилноста на валутите, односно состојбата на пазарните девизни курсеви. 

10. Важност на одредбите – Доколку која било од одредбите од овие Правила или кој било нивни дел стане незаконски, неважечки или неприменлив, тогаш таквата одредба ќе биде одделена од овие Правила и нема да влијае врз законската важност и спроведливост на другите одредби. Овие Правила ќе ги заменат сите претходни договори, известувања и застапувања во однос на Програмата. Доколку некои поединости од Програмата се контрадикторни или се во спротивност со овие Правила, тогаш предност ќе имаат овие Правила, освен ако не е поинаку наведено. Неможноста на Друштвото на „Mastercard“ да оствари некое од неговите права согласно овие правила нема да се смета како откажување од таквите права. 

11. Важечки закони и јазик – Овие правила се составени на англиски и на македонски јазик во согласност со законите на Северна Македонија. Во случај на разлики или недоследности, предност ќе има верзијата на Правилата на англиски јазик.

 

Campaign Rules of the Program (the “Rules”) for participating Issuers only 

1. Introduction – MASTERCARD EUROPE SA, with its registered seat at Chaussee de Tervuren 198 a, Waterloo, Belgium, company no 0448.038.446 (“Mastercard Company“) as a foreign legal entity introduces Mastercard Pay & Get Rewards Program (the “Program”) in North Macedonia. 

[Due to the fact Mastercard Company does not perform business activities on the territory of North Macedonia] Issuer of Mastercard debit or credit card is responsible for the realization of the Program in the territory of North Macedonia. 

Mastercard Company hereby establish the following Rules of the Program for participating Issuers. 

The Program starts on 1st of June and ends on 31st od August 2022. 

The Program will be conducted in three periods: 

 1. 01st June 2022 – 30th June 2022 (cashback payments till 15th July 2022) 
 2. 01st July 2022 – 31st July 2022 (cashback payments till 15th August 2022) 
 3. 01st August 2022 – 31st August 2022 (cashback payments till 15th September 2022)

The Program is organized in the territory of North Macedonia. 

Rules will be published at: the Mastercard website www.mastercard.bg/promo-mk as well as on the websites of the participating banks in a form of their choosing]. 

2. Definitions – In these Terms:

“Account” means the account of the Card (if any) opened in the name of the Issuer Cardholder .

“Agreement” means the agreement between Issuer Cardholder and its Issuer in respect of issuing the Card.

“BIN” means the bank identification number.

“Card” means credit and debit Mastercard card (excluding business/ commercial cards), issued in the name of a natural person, bearing Mastercard Company’s brand and issued by the Issuer. The Card does not mean non-reloadable prepaid cards issued by a bank or other payment institution. “Cashback” means a credit transaction which is available to Issuer Cardholder under this Program.

„Cross-border Merchant” means any merchant with the registered seat outside North Macedonia, which processor of card payments outside of North Macedonia. “Domestic Merchant” means any merchant with the registered seat in North Macedonia, which processor of card payments in North Macedonia.

“Eligible Purchase/s” means any purchases done at Domestic Merchant or Cross-Border Merchant with the use of the Card by respecting these Rules.

“in writing” means any written communications, including in the electronic form (such as e-mail messages). 

“Issuer” means the bank or other payment institution that issued Card, namely: 

 • Komercijalna Banka AD Skopje 
 • NLB Banka SH.A.
 • Halkbank AD Skopje
 • Stopanska Banka AD Skopje
 • Sparkasse Bank AD Skopje
 • Universal Investment Bank AD
 • Skopje Procredit Bank AD
 • Skopje IuteCredit Macedonia
 • Central Cooperative Bank AD Skopje
 • Stopanska Banka a.d Bitola

“Issuer Cardholder” means a natural person or legal entity, in whose name the Account is opened by the Issuer. 

“Mastercard Company” means the company MASTERCARD EUROPE SA. 

“Program” means the loyalty program Mastercard Pay & Get Rewards in North Macedonia which enables earning Cashback from Eligible Purchases. 

3. The Enrollment and the Cashback (Money return) – by making an Eligible Purchase, during the Program, Issuer Cardholder is entitled to participate in this Program. By accepting this Rules, Issuer Cardholder shall be eligible for the marketing incentive (cashback) in accordance with the Rules. (as defined below). 

Cards which made at least 10 or more purchases at Domestic or Cross-border Merchants Issuer Cardholders are entitled to receive cashback in the amount of 600 MKD, within a period till the 15th day of the month following the month of purchases made by the Card. Every first 3000 Cards within the periods listed, get guaranteed cashback. 

For avoidance of doubt, limitations regarding the purchase made by the Card at the online stores of the Domestic and Cross-border Merchants depend exclusively on each Issuer. 

Transactions that will be excluded from the Program are the ones which belong to one of Merchant Category Codes defined below:

6536 MoneySend Intracountry

6537 MoneySend Intercountry

6538 MoneySend Funding

6010 Manual Cash Disbursements— Customer Financial Institution

6011 Automated Cash Disbursements— Customer Financial Institution

9311 Tax Payments

7995 Gambling Transactions

4829 Money Transfer—Merchant

6050 Quasi Cash—Customer Financial Institution

6051 Quasi Cash—Merchant

6012 Merchandise and Services—Customer Financial Institution

6534 Payment Transaction

6533 Payment Transaction—Merchant

6540 POI Funding Transactions (Excluding MoneySend)

9754 Gambling—Horse Racing, Dog Racing, Non-Sports Internet Gambling

6532 PSP - Member Payment Transaction

6529 Remote Stored Value Load

6530 Remote Stored Value Load

6211 Securities – Brokers and Dealers

The right of Cashback in accordance with this Program may be exercised by Issuer Cardholders only once per each period of the Program. 

Mastercard Company will not be liable for any loss or damage incurred as a result of any interaction between Issuer Cardholder and the Domestic and/or Cross-border Merchant or Issuer with respect to the Eligible Purchases. 

The Issuer Cardholder will get fixed cashback of 600 MKD in case of achieving the promotion conditions defined above. The amount of 600 MKD as an individual reward per Card will be posted to Issuer Cardholder by its Issuer. 

4. Participation – To participate in the Program, Issuer Cardholders should comply with the provisions of the Agreement and these Rules and Card, with which Issuer Cardholders are registered in the Program, must be active. In case that Card is cancelled or blocked by Issuer Cardholders’ Issuer, participation in the Program may be suspended. Mastercard Company may revoke participation of the Issuer Cardholder in the Program and cancel any cashback which has been already earned (except for the cashback that has already been paid to Account of the Issuer Cardholder) if Issuer Cardholder fails to comply with any of the Rules. 

5. Information – Issuer Cardholder may check the Cashback received via any possible way provided by the Issuer (such as but not limited to, mobile banking, internet banking, electronic statement).

6. Suspension of rights to earn cashback – In certain circumstances, Issuer Cardholders may lose the rights to earn cashback. 

The cashback may be immediately cancelled , if one of the following occurs: 

 • Issuer Cardholders are in breach of the provisions of the Agreement with its Issuer; 
 • eligible purchase reversal;
 • Issuer Cardholders are in breach of any provisions of these Terms. 

In case of Issuer Cardholders breach of the Agreement or Rules, Issuer shall notify Issuer Cardholder of cancellation of cashback or suspension of the right to earn the cashback. 

7. Termination of participation – Closing of Account or Card will be regarded as Issuer Cardholder desire to terminate the participation in the Program. At any time during the Program, Mastercard Company is entitled to terminate participation of the Issuer Cardholder in the Program. 

8. Program Funding – Cashback funding is limited by the Program budget. 

9. Amendments and termination – Mastercard Company may make any amendments to these Rules at any time. Such amendments shall be posted on the Website. The amendments shall come into effect immediately after posting the relevant information on the Website, unless specified differently on the Website. 

Mastercard reserves the right to terminate the Program if circumstances occur that Mastercard could not have known to occur or could not have foreseen, prevented, or eliminated, such as natural disasters, epidemics, civil unrest, war destruction, government acts from the influence on the fulfillment of obligations etc., and which circumstances directly or indirectly affect the financial market and the stability of currencies, i.e. the state of market exchange rates. 

10. Severability of provisions – If any provision of these Rules or any portion thereof is held illegal, invalid or unenforceable, then such provision shall be severed from these Rules and shall not affect the legal force and enforceability of any other provisions. These Rules shall supersede all prior agreements, announcements and representations in respect of the Program. If any details of the Program contradict or contravene these Rules, then the Rules shall prevail, unless stated otherwise. Failure of Mastercard Company to exercise any of its rights in accordance with these Rules shall not operate as its waiver from such rights. 

11. Applicable law and language – these Rules are made in English and Macedonian and governed by the laws of North Macedonia. In case of any discrepancies or inconsistencies, the version of the Rules in English shall prevail.