Skip to Content

English version available below.

 

Правила на Кампањата за денот на Мастеркард (Mastercard®) за картички Мастеркард издадени во Северна Македонија

 

1. КАМПАЊА

1.1. Кампањата за денот на Мастеркард (понатаму во текстот „Кампањата“) се организира од страна на МАСТЕРКАРД ЈУРОП СА (MASTERCARD EUROPE SA), со седиште на „Шосе д Тервурен“ 198, 1410 Ватерло, Белгија (Chausée de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgium), со ЕМБС 0448.038.446 („Мастеркард“), како странско правно лице во Северна Македонија.

Финансиската институција е одговорна за реализација на Кампањата.

1.2. Кампањата се спроведува согласно условите од овие Правила (понатаму во текстот „Правила“) во името на финансиските институции.

 

2. ДЕФИНИЦИИ

За целите на овие Правила:

„Сметка“ значи сметката на Картичката (доколку ја има) отворена на име на Имателот на картичката.

„Договор“ значи договорот склучен помеѓу Имателот на картичката и нејзиниот Издавач во врска со издавањето на Картичката.

„БИН“ значи банкарски идентификациски број.

„Картичка“ – валидна потрошувачка дебитна, кредитна или припејд картичка Мастеркард издадена од Финансиска институција основана во Северна Македонија, со исклучок на комерцијални картички.

„Имател на картичка“ значи лице над 18-годишна возраст, резидент на Северна Македонија за даночни цели, кому му е издадена валидна картичка Мастеркард, вклучувајќи дебитна, кредитна или припејд картичка издадена од Финансиска институција согласно утврденото подолу, основана на територијата на Северна Македонија.

„Поврат на средства (кешбек)“ значи кредитна трансакција што му е достапна на Имателот на картичка во рамките на оваа Кампања и која Издавачот му ја исплаќа на Имателот на картичката во согласност со овие Правила, под услов релевантниот буџет што треба да биде исплаќан периодично за Кампањата да не бил веќе потрошен.

„Рок за исплата“ значи рок за исплата на поврат на средства и изнесува 10 дена по извршената купопродажба.

„Финансиска институција“ или „Издавач“ е банката или финансиската институција во Северна Македонија, кои ја издале картичката Мастеркард (Mastercard®) (дебитна, кредитна или припејд) на носителите на картичка.

„Трговец учесник во Кампањата“ значи секој трговец чија категорија, односно код на категорија трговец (МСС), е вклучена во Кампањата согласно овие Правила, а кој врши деловни активности и е лоциран во Северна Македонија и каде било во светот (во смисла на физички продажни места и онлајн).

„Прифатлива купопродажба/-и“ значи сите купопродажби направени на физичката локација, веб-страницата на интернет или мобилната апликација на Трговецот учесник во Северна Македонија и во целиот свет, со користење на Картичката врз основа на почитување на овие Правила, кои мора да бидат извршени најдоцна до рокот за исплата. Мастеркард ќе ги бодува повратите на средства за купопродажби според трансакциски критериуми што се поднесени од банките, субјектите што вршат обработка на плаќањата во истиот формат како оној на добиените податоци, без никаква измена на таквите податоци. Доколку се утврди несогласување или неточност на податоците, можно е да се наложи дополнителна проверка од страна на одговорните страни. Условите за избор на прифатлива купопродажба/-и и соодветната награда/-и се достапни и редовно се ажурираат на www.mastercard.bg/promo-mk.

„Написмено“ значи која било писмена комуникација, вклучувајќи и во електронска форма (како што се електронски пораки).

„Учесник“ е сопственик на Картичка што е издадена од Издавач, кој ја користи како начин на плаќање за вршење прифатлива купопродажба/-и согласно одредбите од овие Правила. 

„Веб-страница“ значи веб-страницата достапна на www.mastercard.bg/promo-mk.

 

3. ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА КАМПАЊАТА

3.1. Имателите на картичка може да учествуваат во Кампањата со извршување прифатлива купопродажба во текот на периодот во кој е активна Кампањата и може да добијат поврат на средства согласно овие Правила.

3.2. Имателите на картичка имаат право на поврат на средства врз основа на прифатлива купопродажба извршена со соодветна Картичка во согласност со износот на повратот на средства наведен на посочената веб-страница.

3.3. Во текот на Кампањата, можно е да дојде до промена на условите за процена на прифатливата купопродажба/-и, списокот на Трговци учесници и/или категориите трговци (чии купопродажби се сметаат за прифатливи), како и на дефиницијата/-иите за промотивните критериуми, обезбедувањето на наградите итн. Учесникот може во секое време да ги прочита критериумите што се достапни на веб-страницата.

3.4. Мастеркард нема да сноси одговорност за какви било загуби или оштетувања што настанале при интеракцијата помеѓу Имателот на картичката и Трговецот учесник во однос на прифатливите купопродажби.

3.5. Порамнувањето на повратот на средства се врши од страна на Издавачот преку обработка на порамнувањето на трансакциите за поврат на средства што започнале по прокнижувањето на прифатливата купопродажба. Износот на повратот на средства за секоја Картичка ќе биде префрлен на Сметката од страна на Издавачот. Кампањата не важи за купопродажби што биле прокнижени по рокот за исплата.

3.6. Мастеркард нема да сноси одговорност за надоместоците и давачките наплатени од Издавачот во однос на повратот на средства и прифатливата купопродажба како видови трансакција.

3.7. Правилата ќе бидат објавени на веб-страницата на Мастеркард што е достапна на www.mastercard.bg/promo-mk, каде што ќе бидат достапни во текот на целата Кампања на начин на кој ќе биде овозможено нивно чување и репродукција.

3.9. Мастеркард го задржува правото на еднострано менување и дополнување на овие Правила и ќе се смета дека таквите измени и дополнувања влегле во сила по нивното објавување на веб-страницата на Мастеркард www.mastercard.bg/promo-mk. Мастеркард нема обврска да ги извести Учесниците за настанувањето каква било промена.

3.10. Со учеството во Кампањата, Учесниците се должни да ги почитуваат овие Правила и согласни се да постапуваат согласно условите на Кампањата.

3.11. Кампањата и овие Правила се изготвени во согласност со законодавството на Република Северна Македонија. Законодавството на Северна Македонија ќе се применува во случај на сите хипотетички ситуации што не се регулирани со овие Правила.

 

4. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА

4.1. Кампањата ќе трае од 00:00 часот до 23:59 часот во следниве викенди:

6-7 јули 2024 година

3-4 август 2024 година

7-8 септември 2024 година

5-6 октомври 2024 година.

4.2. Мастеркард го задржува правото на продолжување на периодот на Кампањата или на предвремено завршување на Кампањата преку измени на овие Правила, а таквите измени ќе влезат во сила по нивното објавување на веб-страницата на Мастеркард што е достапна на www.mastercard.bg/promo-mk.

 

5. ПРАВО НА УЧЕСТВО

5.1. Имателите на картичка може да учествуваат во Кампањата исклучиво во согласност со овие Правила и доколку ги почитуваат правилата за користење на нивните активни Картички. Во случај на откажување или блокирање на Картичката од страна на Издавачот, може да дојде до укинување на бенефициите што им се дадени на Имателите на картичка како резултат на нивното учество во Кампањата. Мастеркард има право да го прекине учеството во Кампањата и да одбие да даде поврат на средства што бил достасан (освен во случај на поврат на средства што веќе бил исплатен на Сметката на Имателот на картичката) во случај кога Имателот на картичката не ги почитува овие Правила.

5.2. Секое физичко или правно лице што ги прифатило овие Правила и ги исполнува дополнителните услови опишани подолу има право на учество во Кампањата.

5.3. Право на учество во Кампањата има секое физичко лице што е Имател на валидна картичка Мастеркард (Mastercard®) согласно опишаното во ставот 2 од овие Правила.

5.4. Лицата над 18-годишна возраст може да учествуваат во Кампањата.

5.5. За да се учествува во Кампањата, потребно е да се изврши купопродажба во викендите во кои важи Кампањата. Купопродажбата треба да се направи во ресторани, ресторани за брза храна, слаткарници, барови, угостителски објекти.

5.6. Мастеркард има право, врз основа на дискреционо мислење и без претходна најава, да исклучи даден Учесник од Кампањата, меѓу другото, доколку тој не ги исполнува условите за учество што се утврдени во овие Правила и/или доколку ги прекрши правилата на Кампањата.

 

6. МЕХАНИЗАМ НА КАМПАЊАТА

6.1. Секој Имател на валидна картичка на Мастеркард (Mastercard®), согласно утврденото во ставот 2 од овие Правила, кој направил прифатлива купопродажба во викендите вклучени во Кампањата, учествува во Кампањата. Доколку прифатливата купопродажба е направена во странство или преку странска веб-страница, ќе се земе предвид локалниот датум и времето во соодветната земја на Трговецот учесник, што може да се разликува од локалниот датум и времето на територијата на Северна Македонија. Купопродажбата треба да се изврши во ресторани, објекти за брза храна, слаткарници, барови, угостителски објекти во Северна Македонија и/или во странство. 

6.2. Доколку ги исполнува условите наведени во точката 6.1., Учесникот ќе добие поврат на средства во рок од 10 календарски дена од прифатливата купопродажба. Рефундираниот износ е во износ од 10 % од износот на купопродажбата, но не повеќе од 2 000 денари за сите прифатливи купопродажби што се извршени во соодветниот викенд. Доколку купопродажбата е извршена во друга валута освен македонски денар, ќе се пресмета соодветната противвредност во денари на фактичкиот износ на трансакцијата. Процентот на поврат на средства се пресметува во рамките на стандардните правила на заокружување на износите. 

6.3. Купопродажбата треба да се направи кај Трговец учесник што има Код на категорија трговец (МСС) што соодветствува со следниве:

Код

Опис

0024

 

РЕСТОРАНИ

0074

РЕСТОРАНИ ЗА БРЗА ХРАНА

1465

СЛАТКАРНИЦИ, ПРОДАВНИЦИ ЗА ЈАТКАСТИ ПЛОДОВИ И ПРОДАВНИЦИ ЗА КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

5441

СЛАТКАРНИЦИ, ПРОДАВНИЦИ ЗА ЈАТКАСТИ ПЛОДОВИ И ПРОДАВНИЦИ ЗА КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

5451

ПРОДАВНИЦИ ЗА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

5462

Пекарници

5811

Кетеринг-услуги

5812

УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ,

РЕСТОРАНИ

5813

Барови, кафулиња каде што се послужуваат коктели, дискотеки, ноќни клубови и таверни – локали каде што се послужува алкохол (алкохолни производи)

5814

РЕСТОРАНИ ЗА БРЗА ХРАНА

 

 

Кодовите за категорија трговец што се дадени погоре треба да одговараат на примарната дејност на Трговецот учесник. 

 

7. ФИНАНСИРАЊЕ НА КАМПАЊАТА

Финансискиот буџет за поврат на средства е ограничен со буџетот на Кампањата.

 

8. ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Мастеркард ќе врши обработка на податоците на Имателот на картичката за целите на Кампањата согласно утврденото во Глобалното известување за приватност на Мастеркард.

 

9. ИЗМЕНИ, ДОПОЛНУВАЊА И ПРЕКИН

Мастеркард може во секое време да изврши измени и дополнувања на овие Правила. Таквите измени и дополнувања се објавуваат на веб-страницата (www.mastercard.bg/promo-mk). Измените и дополнувањата влегуваат во сила веднаш по објавувањето на релевантните информации на веб-страницата, освен доколку не е поинаку наведено на веб-страницата.

Мастеркард го задржува правото да ја прекине Кампањата во случај на околности што Мастеркард не би можел да ги знае или што не би можело да се предвидат, да се спречат или да се елиминираат, како што се природни непогоди, епидемии, граѓански немири, воени уништувања, владини акти под влијание на исполнувањето на обврските итн., а кои директно или индиректно влијаат врз финансискиот пазар и стабилноста на валутите, односно состојбата на пазарните девизни курсеви.

 

10. ДЕЛУМНА НЕВАЖНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ

Доколку која било од одредбите од овие Правила или кој било нивни дел стане незаконски, неважечки или неприменлив, тогаш таквата одредба нема да влијае врз законската важност и спроведувањето на другите одредби. Овие Правила ги заменуваат сите претходни договори, известувања и застапувања во врска со Кампањата. Доколку некои поединости од Кампањата се контрадикторни или се во спротивност со овие Правила, тогаш предност ќе имаат овие Правила, освен ако не е поинаку наведено. Неискористувањето на кое било од правата што му припаѓаат на Мастеркард согласно овие Правила нема да се смета како одрекување од таквите права.

 

11. ПРЕКИН НА КАМПАЊАТА

11.1. Мастеркард има неотповикливо право да ја прекине Кампањата во кое било време и поради која било причина. Во таков случај, на Учесниците не им должи никаков надоместок.

11.1. Исто така, во кој било момент во текот на Кампањата, Учесникот може да го прекине учеството во Кампањата, без да му биде наплатен никаков надоместок врз основа на посебна можност за откажување што е достапна на веб-страницата. Од моментот на успешно откажување, повратот на средства нема да биде исплатен за оние купопродажби што се направени по откажувањето и за оние што биле извршени пред откажувањето, но чиј поврат на средства сè уште не бил пратен. 

 

12. СПОРОВИ

12.1. Сите спорови помеѓу Мастеркард и Учесниците во Кампањата ќе се решаваат со меѓусебен договор. Доколку тоа не е можно, страните имаат право да започнат постапка за решавање на спорот пред надлежниот суд во Северна Македонија согласно законите на Република Северна Македонија.

12.2. Приговорите на Учесниците во врска со спроведувањето на Кампањата што ќе произлезат во текот на Кампањата може да се поднесат написмено или преку електронска пошта до адресите наведени во овие Правила. Учесникот е должен да поднесе приговор во рок од 3 дена од крајниот датум на Кампањата. По тој датум, приговорите нема да се разгледуваат.

12.3. Овие Правила се обврзувачки за сите Учесници во Кампањата, а одлуките на Мастеркард се конечни во однос на сите прашања што се поврзани со Кампањата.

12.4. Во случај на несогласување на верзиите на македонски и на англиски јазик од овие Правила, предност ќе има верзијата на македонски јазик.

 

Rules of the Mastercard® Day Campaign for Mastercard Cards issued in North Macedonia

 

1. CAMPAIGN

1.1. The "Mastercard Day" campaign (hereinafter referred to as the "Campaign") is organized by MASTERCARD EUROPE SA, with registered office and management address: Chaussee de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgium, registered under number 0448.038.446 ("Mastercard") as a foreign legal entity in North Macedonia.

The Financial Institution is responsible for the realization of the Campaign.

1.2. The Campaign is conducted in accordance with the terms of these Rules (hereinafter referred to as "Rules") on behalf of Financial Institutions.

 

2. DEFINITIONS

For purposes of these Rules:

"Account" means the Card account (if any) opened in the name of the Cardholder.

"Agreement" means the agreement between the Cardholder and its Issuer in connection with the issuance of the Card.

"BIN" means Bank Identification Number.

"Card" – a valid consumer debit, credit or prepaid Mastercard card issued by a Financial Institution established in North Macedonia, with the exception of commercial cards.

"Cardholder" means an individual over the age of 18, resident in North Macedonia for tax purposes, who holds a valid Mastercard debit, credit or prepaid card issued by a Financial Institution as defined below, established in the territory of North Macedonia.

"Cashback" means a credit transaction that is available to the Cardholder within the framework of this Campaign and which the Issuer pays to the Cardholder in accordance with these Rules, provided that the relevant budget intended to be paid periodically for the Campaign has not yet been spent.

"Clearing deadline" means a deadline for cashback and it is 10 days after the purchase is made.

"Financial Institution" or "Issuer" is the issuing bank or financial institution in North Macedonia that issues Mastercard® (debit, credit or prepaid) to Cardholders.

"Participating Merchant" means any merchant which category, i.e., Merchant Category Code (MCC) is included in the Campaign according to these Rules, doing business and located in North Macedonia and anywhere in the world (both physical points of sales and online).

"Eligible Purchase(s)" means any purchase made at a Participating Merchant’s physical location, Internet website or mobile application, in North Macedonia and in the whole world, using the Card in compliance with these Rules that must be cleared no later than the Clearing Deadline. Mastercard will score the Cashbacks for the purchases with the transactional criteria which are submitted by banks, payment processors in the format as the data is received, without any modification of such data. If any data mismatch or inaccuracy is defined, this may require additional exploration by the responsible parties. The terms for qualifying Eligible Purchase(s) and corresponding prize(s) are available and updated regularly at www.mastercard.bg/promo-mk.

"Writing" means any written communications, including in electronic form (such as email communications).

"Participant" is an owner of a Card issued by an Issuer who uses it as a payment method to make an Eligible Purchase(s) in accordance with the provisions of these Rules.

"Website" means the webpage available at www.mastercard.bg/promo-mk.

 

3. GENERAL RULES FOR THE CAMPAIGN

3.1. Cardholders can take advantage of the Campaign when making an Eligible Purchase during the period in which the Campaign is active and receive Cashback accordingly in accordance with these Rules.

3.2. Cardholders are entitled to Cashback on an Eligible Purchase made with the relevant Card in accordance with the Cashback amount listed on the designated Website.

3.3. During the Campaign, the conditions for evaluating the Eligible Purchase(s), the list of Participating Merchants and/or merchant categories (whose purchases are considered eligible), as well as the definition(s) of promotional criteria, provision of prizes, etc. may change. The Participant can familiarize themselves at any time with the criteria of the Website.

3.4. Mastercard shall not be liable for any loss or damage arising from the interaction between the Cardholder and the Participating Merchant with respect to Eligible Purchases.

3.5. Cashback settlement is performed by the Issuer through settlement processing of cashback transactions that are initiated after the Eligible Purchase is cleared. The amount of Cashback for each Card will be posted to the Account by the Issuer. The Campaign does not apply to purchases cleared after the Clearing Deadline.

3.6. Mastercard shall not be liable for any Issuer’s fees and costs with respect to the Cashback and the Eligible Purchase as transaction types.

3.7. The Rules will be published on Mastercard's website www.mastercard.bg/promo-mk, where they will be available throughout the Campaign period in a way that allows for their storage and reproduction.

3.9. Mastercard reserves the right to supplement or change these Rules unilaterally, and the changes will enter into force after they are published on Mastercard's website www.mastercard.bg/promo-mk. Mastercard is under no obligation to notify Participants of any changes.

3.10. By participating in the Campaign, Participants are bound by these Rules and agree to comply with the terms and conditions of the Campaign.

3.11. The Campaign and these Rules have been prepared in accordance with the legislation of the Republic of North Macedonia. North Macedonian legislation shall apply to the hypotheses not regulated in these Rules.

 

4. DURATION OF THE CAMPAIGN

4.1. The Campaign takes place from 00:00 to 23:59 on the following weekends:

6th – 7th July 2024

3rd – 4th August 2024

7th – 8th September 2024

5th – 6th October 2024

4.2. Mastercard reserves the right to extend the period of the Campaign or terminate the Campaign early by amending these Rules, and the changes will come into force after they are published on Mastercard's website www.mastercard.bg/promo-mk.

 

5. RIGHT TO PARTICIPATE

5.1. Cardholders may benefit from their participation in the Campaign only in accordance with these Rules and only with respect to active Cards. In the event that the Card is cancelled or blocked by the Issuer, the benefits granted to Cardholders as a result of their participation in this Campaign may also be terminated. Mastercard may cancel participation in the Campaign and refuse to provide Cashback that was due (except for Cashback that has already been paid to the Cardholder's Account) in the event that the Cardholder does not comply with these Rules.

5.2. Any natural or legal person who has accepted these Rules and meets the additional conditions described below has the right to participate in the Campaign.

5.3. The right to participate in the Campaign is given to any natural person who is the Cardholder of a valid Mastercard® Card, as described in item 2 of these Rules.

5.4. Persons over the age of 18 can participate in the Campaign.

5.5. Participation in the Campaign is tied to making a purchase on the weekends within the Campaign. The purchase should be made in restaurants, fast food restaurants, pastry shops, bars, catering establishments.

5.6. Mastercard has the right, at their discretion and without notice, to exclude a Participant from the Campaign, including but not limited to if he does not meet the conditions for participation set forth in these Rules and/or if he violates any of the rules of the Campaign.

 

6. CAMPAIGN MECHANISM

6.1. Every Cardholder of a valid Mastercard® Card, as defined in item 2 of these Rules and who has made an Eligible Purchase on the weekends within the Campaign, participates in the Campaign. If the Eligible Purchase is made abroad or via foreign website, the local date and time in the respective Participating Merchant country shall be considered, which may vary from local date and time in the territory of North Macedonia. The purchase should be made in restaurants, fast food establishments, pastry shops, bars, catering establishments in North Macedonia and/or worldwide. 

6.2. Subject to compliance with the conditions of 6.1, the Participant receives a Cashback within 10 calendar days of making the Eligible Purchase. The refunded amount is in the amount of 10% of the purchase, but not more than MKD 2000 for all Eligible Purchases in the respective weekend. If the Eligible Purchase is made in the currency which is different from MKD, the corresponding equivalent in MKD shall be applied from the factual amount of the transaction. The Cashback percentage is calculated within the standard rounding rules. 

6.3. The purchase should be made at Participating Merchant that has a Merchant Category Code (MCC) from the following list:

MCC

Description

0024

EATING PLACES, RESTAURANTS

0074

FAST FOOD RESTAURANTS

1465

CANDY, NUTS AND CONFECTIONERY SHOPS

5441

CANDY, NUTS AND CONFECTIONERY SHOPS

5451

DAIRY STORES

5462

Bakeries

5811

Kettering

5812

FOOD ESTABLISHMENTS,

RESTAURANTS

5813

Bars, cocktail lounges, discotheques, nightclubs and taverns – drinking establishments (alcoholic beverages)

5814

FAST FOOD RESTAURANTS

 

 

The Merchant Category Codes defined above should represent the main business activity of the Participating Merchant. 

 

7. FINANCING THE CAMPAIGN

Cashback funding is limited by the Campaign budget.

 

8. PRIVACY AND DATA PROTECTION

Mastercard will process Cardholder data for Campaign purposes as described in Mastercard's Global Privacy Notice.

 

9. AMENDMENTS AND TERMINATION

Mastercard may make changes to these Rules at any time. Such changes are posted on the Website (www.mastercard.bg/promo-mk). Changes shall be effective immediately upon posting the relevant information on the Website, unless otherwise stated on the Website.

Mastercard reserves the right to terminate the Campaign if circumstances occur that Mastercard could not have known would occur or could not have foreseen, prevented, or eliminated, such as natural disasters, epidemics, civil unrest, disruptive war, government acts affecting the performance of obligations, etc., and which circumstances directly or indirectly affect the financial market and the stability of currencies, i.e., the state of market exchange rates.

 

10. PARTIAL INVALIDITY OF CLAUSES

If any of the clauses of these Rules or a part of them turns out to be void, voidable or unenforceable, this clause of these Rules shall not apply and shall not affect the legal force and enforceability of the remaining clauses. These Rules supersede all prior agreements, communications, and representations regarding the Campaign. If any of the specifics of the Campaign contradicts or conflicts with these Rules, then the Rules will prevail, unless otherwise stated. Failure to exercise any of Mastercard's rights in accordance with these Rules shall not be construed as a waiver of such rights.

 

11. TERMINATION OF THE CAMPAIGN

11.1. Mastercard has the irrevocable right to terminate the Campaign at any time for any reason. In these cases, no compensation is due to the Participants.

11.2. Additionally, at any time during the Campaign, the Participant can terminate the participation in the Campaign, at no charge, by following the dedicated opt-out option available on the Website. From the moment of successful opt-out, Cashbacks will not be paid out for any purchases made after the opt-out and for those which had been made before the opt-out, but whose Cashbacks had not been sent yet. 

 

12. DISPUTES

12.1. All disputes arising between Mastercard and the Campaign Participants will be settled by mutual agreement. If this is not possible, the parties have the right to refer the dispute to the competent North Macedonian court under the laws of the Republic of North Macedonia.

12.2. Disputes by Participants in connection with the conduct of the Campaign that arise during the Campaign may be sent in writing or by email to the addresses specified in these Rules. Participant must submit the challenge within 3 days of the end date of the Campaign. After this date, disputes will not be considered.

12.3. These Rules are binding on all Participants in the Campaign and the decisions of Mastercard are final in relation to all matters related to the Campaign.

12.4. In the event of a conflict between the North Macedonian and English versions of these Rules, the North Macedonian version shall apply.