Skip to Content

English version available below.

Правила на промоционална кампания на Mastercard® “Премиум лайфстайл” (само за финансови институции)
1. ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

1.1. Промоционална кампания на
Mastercard „Премиум лайфстайл” (наричана от тук нататък „Кампанията“/„Промоционалната кампания“) се реализира под ръководството на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”).
1.2. Кампанията се организира и провежда от „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ No15 (наричано от тук нататък „МАККАН“/“Агенцията“/“Организатора“).
1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила (наричани от тук нататък „Общи условия“) от името на Финансовите институции. 

2. ДЕФИНИЦИИ 

За целите на тези Официални правила:
КАРТА – валидна дебитна или кредитна карта Premium Mastercard, а именно Mastercard Gold, Mastercard Platinum, World Mastercard или World Elite Mastercard, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.
ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ
е всяка българска банка или финансова институция, която е издател на карти Mastercard.
КАРТОДЪРЖАТЕЛ – всяко физическо или юридическо лице, притежател на валидна дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България
УЧАСТНИК се нарича картодържател, който е реализирал поне 5 плащания в рамките на Кампанията, с картата си Mastercard в някой от търговските категории/обекти, посочени в чл. 5.4 от настоящите Правила.
АГЕНЦИЯТА - „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯООД с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ No15
ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш. 

3. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

3.1. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/travel, където ще са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3.2. Mastercard си запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на
Mastercard www.mastercard.bg/travel.
3.3. С участието си в Промоционалната кампания участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания.
3.4. Промоционалната игра и настоящите Правила са изготвени в съответствие със законодателството на Република България. За неуредените в тези Правила хипотези се прилага българското законодателство. 

4. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

4.1. Промоционалната кампания се провежда в рамките на три периода, както следва:

Първи период - от 00:00 ч. на 15.06.2022 г. до 23:59 ч. на 15.07.2022 г., вкл. 

Втори период - от 00:00 ч. на 16.07.2022 г. до 23:59 ч. на 15.08.2022 г., вкл.

Трети период - от 00:00 ч. на 16.08.2022 г. до 23:59 ч. на 15.09.2022 г., вкл 

Mastercard си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/travel. 

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

5.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо или юридическо лице, което е приело настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия. 

5.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо или юридическо лице, което е притежател на валидна Карта Premium Mastercard®, а именно Mastercard Gold, Mastercard Platinum, World Mastercard или World Elite Mastercard

5.3. В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години.

5.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с извършване на поне 5 плащания от страна на картодържаттел в рамките на един от периодите, посочени в чл. 4.1, в една или повече от една от следните търговски категории: 

 • 4722 (туристически агенции и туроператори);
 • 4784 (пътни такси, винетки);
 • 5541 (бензиностанции с или без
  допълнителна услуга)
 • 5542 (дозатор за гориво, автоматизиран)
 • 5811 (заведения за обществено хранене);
 • 5812 (места за хранене, ресторанти);
 • 5813 (барове, коктейл барове, дискотеки,
  нощни клубове, таверни, места за продажба на
  алкохолни напитки);
 • 5814 (ресторанти за бързо хранене);
 • 7011 (места за настаняване – хотели, мотели,
  комплекси – некласифицирани другаде);
 • 7013 (Хотели и мотели);
 • 7032 (развлекателни и спортни лагери);
 • 7033 (къмпинзи);
 • 7991 (туристически атракции и изложения);
 • 7996 (Увеселителни паркове, карнавали,
  циркове, гадатели);
 • 7999 (развлекателни услуги – непосочени на
  друго място).
  5.5. Служителите на Организатора и Mastercard, негови дъщерни дружества, филиали, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.
  5.6. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

6.1. В промоционалната кампания участва всеки притежател на валидна карта Premium Mastercard®, а именно Mastercard Gold, Mastercard Platinum, World Mastercard или World Elite Mastercard и е извършил най-малко 5 плащания в една или повече от търговските категории по чл. 5.4 в България или чужбина в рамките на един от периодите, посочен в чл. 4.1.

6.2. При спазване на условията по 6.1, участникът автоматично участва в томбола за спечелване на награда в Кампанията.

6.3. Колкото повече покупки се реализират при условията на настоящите Правила, толкова по- големи са шансовете на съответния участник да бъде изтеглен като печеливш. 

6.4. В края на всеки отделен период, Агенцията тегли печелившите за съответния период.
6.4.1. Агенцията няма достъп до данни относно извършените транзакции. 

6.4.2. Печелившите се теглят на база на криптирана информация чрез специализиран софтуер.

6.5. Агенцията изпраща списък с печелившите към финансовите институции, издатели на съответните карти Mastercard, които се свързват с победителите. След като осъществят първоначален контакт с печелившите, Финансовите институции и/или банките, в качеството си на Администратор на лични данни, предоставят на Агенцията информация относно имената, телефон за връзка и e-mail на печелившите картодържатели. 

6.6. Агенцията, в качеството си на администратор на наградите и Организатор, се свързва с победителите, относно условията за получаване на наградите. 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ТЕГЛЕНЕ. 

7.1. Наградите в Промоционалната кампания са общо 15 броя.
Наградите предсталяват: 

 1. 3 броя ваучер за наем на къща със 7 спални и външно джакузи в Банско за период от един месец. Ваучерите са валидни до 31.10.2023 г. Печелившите участници трябва да направят своята резервация не по-късно от 30.11.2022 г.
 2. 9 броя ваучери за спа студио в Пирин Глоф клуб. Ваучерите са валидни до 31.03.2023 г.
 3. 3 броя ваучери за туристическа агенция на стойност от 1000 лева. Ваучерите са валидни до 31.03.2023 г.

7.2. Печелившите участници за съответния период ще бъдат теглени след приключване на всеки един от периодите на Кампанията чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датите на тегленето на наградите ще бъдат не по- късно от 14 дни след приключване на съответния период.
При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени по 3 резервни участници за всяка от наградите.

7.3. В срок до 15 работни дни след тегленето имената на печелившите се публикуват на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/travel. 

Организаторът няма ангажимент да публикува резервните изтеглени Участници.
7.4. В срок до 10 работни дни, считано от публикуването на печелившите участници по реда на чл.7.3., Агенцията се свързва с всеки печеливш Участник посредством електронна поща. 

7.5. Всеки печеливш следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 календарни дни след получаване на известието. 

7.6. Наградите описани в точки 7.1.3 се изпращат чрез куриер в срок до 45 календарни дни след изтегляне на победителите, след подаден адрес от страна на печелившия участник. 

7.7. Получаването на наградите описани в точки 7.1.1 и 7.1.2 се уточнява допълнително с Агенцията в срок до 30 календарни дни след изтегляне на Победителите. 

7.8. Всеки Печеливш участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка. 

7.9. Агенцията не носи отговорност за неполучена пратка при подадени грешни данни за доставка и няма ангажимент за повторно й изпращане.

7.10. Наградата се изпраща с куриер по избор на Агенцията. 

7.11. Ако Печеливш участник не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 7 календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите Правила във връзка с придобиване на наградата, участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно правилата описани по-горе.
7.12. Наградите се ползват съобразно условията, посочени на ваучерите, и съгласно указанията на съответния доставчик на услуга. 

8. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

8.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 100.00 лева се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се декларира и внася от Агенцията.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация. 

10. ОТГОВОРНОСТ 

10.1. Агенцията, Финансовата институция и Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини. 

10.2. Агенцията и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора, както и не отговарят за действия на трети лица като куриери, доставчици на услуги и др. 10.3. Агенцията и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при неправомерно подаване на лични данни от страна на участници при участие в Кампанията. 

10.4. Агенцията е Организатор на Промоционалната кампания и отговаря за тегленето на печелившите и предоставянето на наградите. Независимо че Mastercard подпомага предоставянето на наградите от страна на Агенцията, Mastercard не носи отговорност за действията на Агенцията и предоставянето на наградите, като в случай на оплаквания или други въпроси участниците следва да се обръщат към Агенцията. 

10.5. Всяка от страните по настоящата кампания се съгласява да полага дължимата грижа за законосъобразното обработване на лични данни на участници в промоционалната кампания, при стриктно прилагане на минимално необходимите и дължими мерки за сигурност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни. 

11. СПОРОВЕ 

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

11.2. Оспорвания от Участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Кампанията могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.
11.3. Настоящите Правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.
11.4. В случай на противоречие между българската и английската версия на настоящите Правила, се прилага българската версия. 

В случай на въпроси и оплаквания Агенцията определя следните свои контакт
Лице за контакт: Радослав Радев
Адрес: office@mccann.bg

 

Campaign rules of the Mastercard® Campaign “Premium Lifestyle” (for Financial Institutions only)
1. PROMOTIONAL CAMPAIGN
1.1. Mastercard promotional campaign “Premium Lifestyle” (referred to hereinafter as “the Campaign”/ “Promotional campaign”) is managed by Mastercard Europe SA, a Belgian joint stock company (referred to hereinafter as “Mastercard).
1.2. The Campaign is organized and conducted by “MCCANN ERIKSON SOFIA” LTD with PIN 121003246 located at: Novi Iskar, street “Turgovska” No 15 (referred to hereinafter as “McCann”/ the “Agency”/”the Organizer”).
1.3. The promotional campaign is conducted in accordance with the following Campaign Rules (referred to hereinafter “Rules”) and on behalf of Financial Institution. 

2. DEFINITIONS 

For the purposes of these Rules:
Card - valid debit or credit Premium Mastercard®, namely: Mastercard Gold, Mastercard Platinum, World Mastercard or World Elite Mastercard issued by a bank or financial institution, based on the territory of Republic of Bulgaria
FINANCIAL INSTITUTION is the Bulgarian issuing bank or financial institution that issues Mastercard cards to cardholders.
ISSUER CARDHOLDER is every individual or legal entity, which owns a valid Mastercard debit or credit card issued by a bank or financial institution, based on the territory of Republic of Bulgaria.
PARTICIPANT is an Issuer cardholder who has performed at least 5 payments with Mastercard Card at the merchant categories defined in p. 5.4. of these Rules.
THE AGENCY - “MCCANN ERIKSON SOFIA” LTD with PIN 121003246 with headquarters and management address Novi Iskar, street “Turgovska” No 15.
WINNER is a Participant, who has been drawn as a winner. 

3. RULES OF THE PROMOTIONAL CAMPAIGN 

3.1. The rules are drawn up according to the requirements of the Bulgarian legislation and published on the Mastercard website www.mastercard.bg/travel, where they will be available during the whole duration of the Promotional Campaign in a way that allows them to be stored and reproduced by Financial Institution. 

3.2. Mastercard reserves the right to unilaterally amend or change these Rules, and the changes will take effect after their publication on the Mastercard website www.mastercard.bg/travel. 3.3. By participating in the Promotional Campaign, the Participants are bound by these Rules and agree to comply with the rules of the Promotional Campaign. 

3.4. The promotional campaign and Rules are concluded in accordance with the legislation of the Republic Bulgaria. The Bulgarian legislation shall apply to the rules not settled in these Rules. 

4. TERM OF THE CAMPAIGN 

4.1. The Promotional Campaign is conducted in three periods as follows:
First period: from 00:00 of 15.06.2022 to 23:59 of 15.07.2022; 

Second period: from 00:00 of 16.07.2022 to 23:59 of 15.08.2022;
Third period: from 00:00 of 16.08.2022 to 23:59 from 15.09.2022 

Mastercard reserves the right to extend the period of the Promotional Campaign or to terminate the Promotional Campaign ahead of schedule amending these Rules as the changes will take effect after their publication on the Mastercard website www.mastercard.bg/travel . 

5. RIGHT OF PARTICIPATION 

5.1. Right to participate in the Promotional Campaign has every individual and legal entity, which has accepted the Rules and which meets the additional conditions described below. 

5.2. Every individual or legal entity, which is a owner of a valid Premium Card, namely: Mastercard Gold, Mastercard Platinum, World Mastercard or World Elite Mastercard has the right to participate in the Promotional Campaign. 

5.3. Participants in the Promotional campaign must be at least 18 years old. 

5.4. Participation in the Promotional campaign is subject to Issuer Cardholder performance of at least 5 payments during the period defined in p.4.1. of these Rules at one or more than one of the following merchant categories: 

 • 4722 (Travel agencies and tour operators);
 • 4784 (Bridge and Road Fees, Tolls);
 • 5541 (Service stations with or without
  ancillary service)
 • 5542 (Fuel dispenser, automated)
 • 5811 (Caterers);
 • 5812 (Eating places, Restaurants);
 • 5813 (Bars, Cocktail Lounges,
  Discotheques, Nightclubs, and Taverns —
  Drinking Places (Alcoholic Beverages));
 • 5814 (Fast Food Restaurants);
 • 7011 (Lodging—Hotels, Motels,
  Resorts—not elsewhere classified);
 • 7013 (Hotels and Motels);
 • 7032 (Recreational and Sporting Camps);
 • 7033 (Campgrounds and Trailer Parks);
 • 7991 (Tourist Attractions and Exhibits);
 • 7996 (Amusement Parks, Carnivals,
  Circuses, Fortune Tellers);
 • 7999 (Recreation Services—not
  elsewhere classified).
  5.5. Employees of the Organizer and Mastercard with its subsidiaries, affiliates, participants who take action in the organisation and conduction of the Promotion Campaign, as well as members of their families (children and spouses) can`t participate in the Promotional Campaign.
  5.6. The Organizer has the right at its discretion and without notice to exclude a participant from the Promotional Campaign, including, not only if the Participant does not match the conditions for participation specified in these Rules and/or if such Participant violates any of the rules of the Promotional Campaign.

6. PROMOTIONAL CAMPAIGN MECHANISM
6.1. Every Issuer Cardholder who has performed at least 5 purchases during one of the periods defined under p. 4.1 using Premium Mastercard Card (Mastercard Gold, Mastercard Platinum, World Mastercard or World Elite Mastercard), at one or more of the merchant categories defined in p. 5.4. in Bulgaria or abroad during the Campaign’s term shall be eligible to participate in the Campaign.

6.2. The Participant automatically takes part in a draw for wining a prize under the Campaign after performance of the terms under Art. 6.1. 6.3. The more purchases performed in compliance with these Rules, the greater a chance for the respective participant of being withdrawn as a Winner. 

6.4. In the end of every period of the Campaign, the Agency draws the winners for the current period.
6.4.1. The Agency doesn`t have access to transaction data. 

6.4.2. The Winners are drawn on the basis of encrypted information by means of specialized software.
6.5. The Agency sends a list of all the winners to the financial institutions, issuers of the Mastercard cards, which contact the winners. The financial institutions and/or banks, in their capacity of personal data administrator provide the necessary data to the Agency - names, contact phone number and email of the Issuer Cardholders who won a prize. 

6.6. The Agency in its capacity of administrator of the prizes and Organizer, contacts the winners regarding the conditions for receiving the prizes. 

7. DESCRIPTION OF THE PRIZES. DRAWING PRIZES
7.1. The prizes in the Promotional campaign are a total of 15 

The prizes represent:
7.1.1 3 vouchers for rental of a whole house in Bansko with 7 bedrooms and outer jacuzzi for period of 1 month. Vouchers are valid until 31.10.2023. The Winners must make their reservation not later than 30.11.2022.
7.1.2 9 vouchers for spa studio in Pirin Golf Club. Vouchers are valid until 31.03.2023.
7.1.3 3 vouchers for tourist agency in the amount of BGN 1000 each. Vouchers are valid until 31.03.2023.
7.2. The Winners will be drawn in the end of every period of the Campaign for the current period via specified software before a notary. For the avoidance of doubt, the winners will be drawn not later than 14 days after the end of the relevant period.
Three reserve participants for each prize shall be drawn additionally to the winners. than BGN 100 is subject to taxation. The tax is declared and paid by the Agency. 

9. END OF THE PROMOTIONAL CAMPAIGN 

9.1. The Organizer has irrevocably right to end the Promotional campaign at any time, no matter of the reason. In these cases, no compensation is due to the Participants. 

10. RESPONSIBILITY 

10.1. The Agency, the Finance institution and Mastercard are not responsible and cannot be involved as a party to legal proceedings, related to the inability to use the prize, which occurred due to reasons beyond their control. 

10.2. The Agency and Mastercard are not responsible for technical problems, related to participation in the Campaign which occurred due to reasons beyond their control. The AGENCY and Mastercard shall not be held liable for actions of third parties – such as courier companies, service suppliers, etc. 

10.3. The Agency and Mastercard are not responsible and will not owe any compensation for improper use or provision of personal data on part of the Participants when participating in the Campaign.
10.4. The Agency is the organizer of the Promotional campaign and is responsible for the prize draw and delivery process. Although Mastercard facilitates the delivery of these services provided the Agency, Mastercard assumes no responsibility for the fulfilment or provision of prizes. The Agency is solely responsible for providing the services and customer complaints should be raised directly with the Agency.
10.5. The parties in this campaign shall act with due care in order to ensure the lawful processing of personal data, in strict application of the minimum necessary security measures in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 and the Law for personal data protection.
11. LITIGATION
11.1. All disputes arising between the Organizer and the Participants in the Promotional Campaign will be settled by mutual consent. If this is not possible, the parties have the right to take the dispute to the competent Bulgarian court in Sofia under the laws of the Republic of Bulgaria.
11.2. Disputes from Participants in connection with the conduct of the Promotional Campaign, which arise during the Campaign, may be sent in writing or by e-mail to the addresses specified in these Rules. A Participant must send the contest within 3 days from the end date of the Promotional Campaign. After this date, disputes will not be considered. 

11.3. These Rules are binding on all Participants and winners in the Promotional Campaign and the decisions of the Organizer are final on all issues related to the Promotional Campaign. 11.4. In the event of any conflict between the Bulgarian language and the English language versions of these Rules, the Bulgarian language version shall prevail. 

In case of questions and complaints the Agency determines the following contacts:
Contact Person: Radoslav Radev
Adress: office@mccann.bg