Skip to Content

English version available below.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА MASTERCARD® PAY AND GET REWARDS

„ИНТЕЛИГЕНТНИ ПЛАЩАНИЯ”

1. ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

1.1. Промоционална кампания на Mastercard Pay and Get Rewards „Интелигентни плащания” (наричана от тук нататък „Кампанията“/„Промоционалната кампания“) се се реализира под ръководството на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”).

1.2. Кампанията се организира и провежда от „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ No15 (наричано от тук нататък „МАККАН“/“Агенцията“/“Организатора“).

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила (наричани от тук нататък „Общи условия“).

2. ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

КАРТОДЪРЖАТЕЛ се нарича всяко физическо или юридическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard - кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ е всяка българска банка или финансова институция, която е издател на карти Mastercard.

УЧАСТНИК се нарича картодържател, който е запазил своята карта Mastercard като средство за заплащане, в който и да е уебсайт/приложение на търговец за онлайн-пазаруване, предоставящ възможност за запазване на карта като средство за разплащане и направи минимум една онлайн- покупка от този сайт/приложение, заплащайки със запазената карта Мastercard.

АГЕНЦИЯТА - „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ No15

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш.

3. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

3.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоционалната кампания.

3.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/promo , където ще са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3.3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/promo .

3.4. С участието си в Промоционалната кампания участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания.

3.5.Промоционалната игра и настоящите Общи условия са изготвени в съответствие със законодателството на Република България. За неуредените в тези Общи условия правила се прилага българското законодателство.

3.6. В случай че участник не е съгласен с Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването на участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Агенцията на следния електронен адрес: office@mccann.bg

4. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Промоционалната кампания се провежда в рамките на три периода, както следва: Първи период: от 00:00 ч. на 15.04.2021г. до 23:59 ч. на 15.05.2021г.;
Втори период: от 00:00 ч. на 16.05.2021г. до 23:59 ч. на 15.06.2021г.;
Трети период: от 00:00 ч. на 16.06.2021г. до 23:59 ч. на 15.07.2021г.;

Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/promo.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо или юридическо лице, което е приело настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

5.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо или юридическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

5.3. В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години.

5.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано със запазване от картодържателя на притежаваната от него карта Mastercard в сайт/приложение на търговец за онлайн пазаруване и е извършил покупка с картата от този сайт/приложение.

5.5. Запазването на картата може да бъде направено в един от периодите по т. 4.1. или преди това. В същото време минимум една покупка със запазената вече карта следва да е извършена в рамките на периода, в който картодържателят участва за награда.

5.6. Служителите на Организатора и Mastercard, негови дъщерни дружества, филиали, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.

5.7. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

6.1. В промоционалната кампания участва всеки притежател на карта Mastercard, който е запазил своята карта Mastercard в сайт/приложение за онлайн-пазаруване и е извършил покупка с картата на този сайт.

6.2. При запазване на карта Mastercard в сайт/приложение за онлайн-пазаруване и еднократна покупка с картата в него, при съобразяване с условията по 5.5, участникът автоматично участва в томбола за спечелване на награда през съответния месец, в който е извършено плащането.

6.3. В колкото повече сайтове за онлайн-пазаруване участникът запазва своята карта Mastercard и колкото повече покупки прави при условията на настоящите правила във всеки един от периодите, толкова по-големи са шансовете му да бъде изтеглен като печеливш.

6.4. В края на всеки период от кампанията, Агенцията тегли печелившите за съответния период. 6.4.1. Агенцията няма достъп до данни относно извършената транзакция.
6.4.2. Печелившите се теглят на база на криптирана информация чрез специализиран софтуер.

6.5. След изтеглянето на печелившите, Агенцията изпраща искане към отделните финансови институции и/или банки, издатели на картите Mastercard, относно имената, телефон за връзка и e- mail на печелившите картодържатели. Финансовите институции и/или банките, в качеството си на Администратор на лични данни, предоставят на Агенцията горепосочената информация.

6.6. Агенцията, в качеството си на администратор на наградите и Организатор, се свързва с победителите, относно условията за получаване на наградите.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ТЕГЛЕНЕ.
7.1. Наградите в Промоционалната кампания са общо 1128, разпределени по 376 броя на период.

Наградите предсталяват:

 1. 7.1.1  3 х 1 Електрическа Веспа

 2. 7.1.2  3 х 18 Почивка за 4ма в рамките на Р България за 5 нощувки с кемпер, оборудван със смарт

  интериор. Условия на резервация следва да бъдат допълнително уточнени с Агенцията.

 3. 7.1.3  3 х 24 пречиствателя за въздух

7.1.4. 3 х 333 Тримесечни абонамента за цифрова телевизия

7.2. Печелившите участници ще бъдат теглени след приключване на периода, в който е извършено съответното плащане, чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датите след приключване на съответен период, в които ще бъдат изтеглени печелившите са, както следва:

Теглене за първия период: до 20.05.2021 г.;

Теглене за втори период: до 22.06.2021 г.;

Теглене за трети период: до 20.07.2021 г.

7.2. При всяко теглене за всяка от наградите ще бъдат изтеглени резервни участници на брой съответно за всяка от наградите:

7.2.1. 3 7.2.2. 20 7.2.3. 15 7.2.4 50

7.3. В срок до 7 работни дни след тегленето за съответния период, имената на печелившите се публикуват на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/promo. Mastercard няма ангажимент да публикува резервните изтеглени участници.

7.4. В срок до 10 работни дни, считано от публикуването на печелившите участници по реда на чл.7.3., Агенцията се свързва с всеки печеливш участник посредством електронна поща.

7.5. Всеки печеливш следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 календарни дни след получаване на известието.

7.6. Наградите описани в точки 7.1.1 и 7.1.3 се изпращат чрез куриер в срок до 30 календарни дни след изтегляне на победителите, след подаден адрес от страна на печелившия участник.

7.7. Получаването на наградите описани в точки 7.1.2 и 7.1.4 се уточнява допълнително с Агенцията в срок до 30 календарни дни след изтегляне на победителите.

7.8. Всеки печеливш участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка.

7.9. Агенцията не носи отговорност за неполучена пратка при подадени грешни данни за доставка и няма ангажимент за повторно й изпращане.

7.10. Наградата се изпраща с куриер по избор на Агенцията.

7.11. Ако печеливш участник не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 7 календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите правила във връзка с придобиване на наградата, участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно правилата описани по-горе.

Печелившият участник губи право да получи съответната награда и в случай, че карта, с която са извършени покупките не е запазена като платежно средство в съответния онлайн магазин към момента на теглене на наградите по причина, дължаща се на картодържателя.

8. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

8.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 100.00 лева се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се внася от Агенцията.

8.2. Печелившият има задължение да подава годишна данъчна декларация на това основание.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Личните данни на печелившите се обработват след предоставянето им доброволно от страна на печелившите участници, както и на основание сключено между Агенцията и съответната банка картоиздател споразумение за целите на предоставяне на наградата и за целите на внасяне на дължимия данък по ЗДДФЛ.

9.1.1. Mastercard няма достъп до и не получава лични данни на Участниците в Кампанията. Личните данни, които участникът предоставя на Агенцията са за за целите на предоставяне на наградата и за целите на внасяне на дължимия данък по ЗДДФЛ.

9.1.2. Печелившият дава своето съгласие за обработване на негови лични данни – имена, телефон за връзка и имейл адрес, от Агенцията, предоставени на същия от банката издател на неговата карта Mastercard.

9.2. Печелившият дава своето съгласие за обработването на предоставените от него лични данни в декларацията по 7.8 (три имена, ЕГН, адрес по лична карта, настоящ адрес за кореспонденция, в случай че е различен от този по лична карта, имейл адрес и телефон за връзка) и съхраняването им на територията на България от Агенцията. Тези лични данни се предоставят за целите на кампанията.

9.3. Агенцията декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата кампания или в случаите, когато това е предвидено в закон. Печелившият има право да оттегля по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни.

9.4. Всеки печеливш има право на достъп до обработваните от Агенцията лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Агенцията на адреса на управление, лично от физическото лице, упълномощен представител на юридическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез изпращане на имейл на следния адрес: office@mccann.bg

9.5. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на печеливш може да доведе до невъзможност за получаване на награда, предоставяна в Промоционалната кампания.

9.6. Всеки участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел

9.7. Разкриване на лични данни.

Личните данни могат да бъдат разкрити на следните получатели:

- Национална агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда (ако това се изисква съгласно законодателството) и спазване на изискванията на приложимото законодателство.

- Други органи на власт – в случаи, предвидени в действащото законодателство.

- Доставчици на услуги – например куриерски.

- Други администратори на лични данни, които предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи и други – когато това е необходимо за легитимния интерес на Агенцията с оглед предоставяне на определена услуга във връзка с дейността й.

9.8. Личните данни, необходими за деклариране на наградите и заплащане на съответния данък ще бъдат обработвани в срок от 10 години. Всички останали лични данни ще бъдат изтрити/заличени до 5 години, след приключване на Кампанията. Кампанията се счита приключена с предаването на всички награди. Въпреки това, някои лични данни биха могли да бъдат заличени по-рано – например при оттегляне на съгласие, ако закон задължава Агенцията да изтрие/заличи данни, когато Агенцията прецени, че не се нуждае от дадени лични данни за определени цели.

9.9. Права на субектите на данни

Всеки печеливш участник има следните права относно своите лични данни:

- Право на достъп: право на печелившия участник да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, право да достъп до информация, свързана с тях и копие от тези данни;

- Право на коригиране и изтриване: всеки печеливш участник има право да изисква от Агенцията коригиране или изтриване на неточни лични данни, свързани с него;

- Ограничаване на обработването: всеки печеливш участник има право да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящо се до него;

- Право на възражение: всеки печеливш участник има право на възражение срещу обработване на лични данни на основание легитимен интерес;

- Право на преносимост: всеки печеливш участник, предоставил доброволно личните си данни, може да изиска от Агенцията получаване на личните си данни в подходящ формат и/или предаването им на друг администратор на лични данни;

- Право на оттегляне на съгласието: всеки печеливш участник има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Агенцията, Финансовата институция и Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини.

11.2. Агенцията и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора.

11.3. Агенцията и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при неправомерно подаване на лични данни от страна на участници при участие в Кампанията.

11.4. Агенцията е Организатор на Промоционалната кампания и отговаря за тегленето на печелившите и предоставянето на наградите. Независимо че Mastercard подпомага предоставянето на наградите от страна на Агенцията, Mastercard не носи отговорност за действията на Агенцията и предоставянето на наградите, като в случай на оплаквания или други въпроси участниците следва да се обръщат към Агенцията.

11.5. Финансовата институция отговаря за съобщаването на настоящите Общи условия на картопритежателите и получаване на съгласието им съгласно конкретните споразумения помежду им.

11.6. Финансовата институция и картодържателите могат да изберат да не участват в настоящата Промоционална кампания във всеки един момент, В такъв случай Финансовата институция следва да заяви отказа си пред съответния си Mastercard account manager.

12. СПОРОВЕ

12.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

12.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Кампанията могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

12.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

В случай на въпроси и оплаквания Агенцията определя следния контакт за връзка: office@mccann.bg

OFFICIAL RULES OF THE MASTERCARD® PAY AND GET REWARDS “CREDENTIAL ON FILE TRANSACTION”

1. PROMOTIONAL CAMPAIGN

1.1. Mastercard promotional campaign Pay and Get Rewards “Credential on file transactions”(referred to hereinafter as “the campaign”/ “Promotional campaign”) is managed by Mastercard Europe SA, a Belgian joint stock company (referred to hereinafter as “Mastercard).

1.2. The Campaign is organized and conducted by “MCCANN ERIKSON SOFIA” LTD with PIN 121003246 located at: Novi Iskar, street “Turgovska” No 15 (referred to hereinafter as “McCann”/ the “Agency”/”the Organizer”).

1.3. The promotional campaign is conducted in accordance with the following conditions (referred to hereinafter “General terms”).

2. DEFINITIONS

For the purposes of these General terms:

CARDHOLDER is every individual or legal entity, which owns a valid Mastercard debit or credit card, with or without contactless functionality, issued by a bank or financial institution, based on the territory of Republic of Bulgaria.

Financial Institution is the Bulgarian issuing bank or financial institution that issues Mastercard cards to cardholders.

Participant is a cardholder who has kept his Mastercard as a payment method in any online shopping store which provides an opportunity to save a card as a payment method and who has made at least one online purchase at a merchant’s website/application using stored Mastercard card.

THE AGENCY - “MCCANN ERIKSON SOFIA” LTD with PIN 121003246 with headquarters and management address Novi Iskar, street “Turgovska” No 15.

Winner is a Participant, who has been drawn as a winner.

3. RULES OF THE PROMOTIONAL CAMPAIGN

3.1. The participants in the Campaign are obligated to observe the promotion rules described below.

3.2 The rules are drawn up according to the requirements of the Bulgarian legislation and will be published on the Mastercard website www.mastercard.bg/promo, where they will be available during the whole duration of the Promotional Campaign in a way that allows them to be stored and reproduced by Financial Institution.

3.3. Mastercard reserves the right to unilaterally amend or change these General terms, and the changes will take effect after their publication on the Mastercard website www.mastercard.bg/promo.

3.4. By participating in the Promotional Campaign, the Participants are bound by these General terms and agree to comply with the rules of the Promotional Campaign.

3.5. The promotional campaign and the current General terms are concluded in accordance with the legislation of the Republic Bulgaria. The Bulgarian legislation shall apply to the rules not settled in these General terms.

3.6. In case a participant does not agree with these General terms, the participant should terminate his/her participation in the Promotional Campaign. The termination of the participation in the Promotional Campaign is done with an explicit written application sent to the Agency at the following e-mail address: office@mccann.bg.

4. TERM OF THE CAMPAIGN
4.1. The Promotional Campaign is conducted in three periods as follows: First period: from 00:00 of 15.04.2021 to 23:59 of 15.05.2021; Second period: from 00:00 of 16.05.2021 to 23:59 of 15.06.2021; Third period: from 00:00 of 16.06.2021 to 23:59 from 15.07.2021

Mastercard reserves the right to extend the period of the Promotional Campaign or to terminate the Promotional Campaign ahead of schedule amending these General terms as the changes will take effect after their publication on the Mastercard website www.mastercard.bg/promo .

5. RIGHT OF PARTICIPATION

5.1. Every individual and legal entity which has accepted the General terms and which meets the additional conditions described below, has a right to participate in the Promotional Campaign.

5.2. Every individual or legal entity, which is a owner of a valid Mastercard® - credit or debit card, with or without contactless functionality, issued by a bank or financial institution, based on the territory of Republic of Bulgaria has the right to participate in the Promotional Campaign.

5.3. Participants in the Promotional campaign must be at least 18 years old.

5.4. Participation in the Promotional campaign is subject to the cardholder retaining the Mastercard card held by him/her and used on an online shopping website/application to making a purchase at such website/ application.

5.5. The storage of the card can be done in one of the periods described in para 4.1. or before that. At least one purchase must be done with the stored card in the period, in which the cardholder participates fin a prize draw.

5.6. Employees of the Organizer and Mastercard its subsidiaries, affiliates, participants who take action in the organisation and conduction of the Promotion Campaign, as well as members of their families (children and spouses) cannot participate in the Promotional Campaign.

5.7. Mastercard has the right at its discretion and without notice to exclude a participant from the Promotional Campaign, including, not only if the Participant does not match the conditions for participation specified in these General terms and/or if such Participant violates any of the rules of the Promotional Campaign.

6. PROMOTIONAL CAMPAIGN MECHANISM

6.1. Every Mastercard cardholder, who has kept his card in a website/application for online purchases and has purchased an item with his card on an applicable online shopping website/application can participate in the Promotional Campaign

6.2. When saving the Mastercard card on a website/application for online shopping and purchasing an item with it, in compliance with the conditions of 5.5., the Participant automatically takes part in a draw for wining a prize for the current month, in which the payment was made.

6.3. The more purchases in each of the periods of Promotional campaign at the online shopping websites/applications where Participant chooses to store his Mastercard card under the current General terms , the greater a chance of being withdrawn as a winner.

6.4. In the end of every period of the Campaign, the Agency draws the winners for the current period. 6.4.1. The Agency doesn`t have access to data related to the transaction.
6.4.2. The winners are drawn on the basis of encrypted information by means of specialized software.

6.5. After the winners are drawn, the Agency sends a request to the Financial Institutions and/or banks, issuers of Mastercard cards, regarding the names, contact phone number and email of the cardholders who won a prize. The Financial Institutions and/or banks, in their capacity of personal data administrator provides the necessary data to the Agency.

6.6. The Agency in its capacity of administrator of the prizes and Organizer, contacts the winners regarding the conditions for receiving the prizes.

7. DESCRIPTION OF THE PRIZES. WITHDRAWING

7.1. The prizes in the Promotional campaign are a total of 1128, distributed over 376 pieces for a period.

The prizes are presented:

7.1.1 3 x 1 Electrical Vespa

7.1.2 3 x 18 Vacation for 4 persons in the territory of Republic Bulgaria with a camper, equipped with smart interior. Conditions for the reservation will be defined with the Agency in delivering the prize.

7.1.3 3 x 24 Air Cleaner

7.1.4. 3 x 333 Three-month digital TV subscription

7.1.5. The winners will be drawn after the end of the period in which the payment has been concluded, via specified software before a notary. For the avoidance of doubt, the dates after the end of each period in which the winners will be drawn are as follows:

Withdrawal for the first period: to 20.05.2021;
Withdrawal for the second period: to 22.06.2021;
Withdrawal for the third period: to 20.07.2021.
7.2. At each draw for each of the prizes will be drawn reserve participants in number for each of the prizes: 7.2.1 3

7.2.2 20 7.2.3 15 7.2.4 50

7.3. In period of 7 working days after the withdrawal for the current period, the names of the winners will be published on Mastercard`s website www.mastercard.bg/promo. Mastercard is not obligated to publish the names of the reserved participants.

7.4. In the period of 10 working days from the publication of the winners by the order of art. 7.3. the Agency contacts every participant via email.

7.5. Every winner must confirm the receiving of his prize in period of 10 calendar days after the notification, by sending an email to the Agency.

7.6. Prizes, described in art. 7.1.1 and 7.1.3. are going to be send via courier in period of 30 calendar days after the draw of the winners and after receiving an address for delivery from the winner.

7.7. The receiving of the prizes, described in art. 7.1.2 and 7.1.4 will be discussed with the Agency in period of 30 calendar days after the withdrawal of the winners.

7.8. Every winner must fulfil and sign a declaration for receiving the prize, and must submit three names, PIN, id card address and phone number for contact.

7.9. The Agency is not responsible for undelivered packages or for wrong delivery data and is not obligated to resend the package.

7.10. The prize is sent by courier at the option of the Agency.

7.11. If a winner cannot be found by the Agency, refuses to receive the prize, does not confirm that he/she wishes to receive it within 7 calendar days after the notification for winning the prize, or does not provide the necessary assistance within the meaning of these General terms, in connection with obtaining the prize, the participant loses the right to receive the prize. In those cases the prize will be given to a reserved participant, who will be notified under conditions described above.

In case that the card used for the purchase is not kept as a payment method in the online shopping website/application during the moment of the prize draw for a reason due to the cardholder, he/she loses his/her right to receive the current prize.

8. DECLARATION OF THE PRIZES UNDER THE INCOME TAXES OF INDIVIDUALS LAW

8.1. In accordance with the Law of Income taxes of individuals, prizes having price more than 100 leva due to be taxed with the so-called final tax. The tax is paid by the Agency.

8.2. The winner is obligated to submit an annual tax return on this basis.

9. PRIVACY AND DATA PROTECTION

9.1. Personal data of the winners is processed after voluntary submission by the participants on the basis concluded between the Agency and Financial Institution, and in accordance with Financial Institution’s card issuing bank agreement with Participant for the purposes of prize delivery and payment of taxes due under the Bulgarian legislation.

9.1.1. Mastercard doesn`t have access and doesn`t receive personal data from participant in the campaign. Personal data which the participant submits to the Agency is for the purposes of prize delivery and payment of taxes due under the Bulgarian legislation.

9.1.2. The winner gives the Agency, his agreement to process his personal data – names, contact phone number and email - data is provided to the Agency by Financial Institution of the winner.

9.2. The winner agrees to the processing of personal data provided by him in a declaration under 7.8 (three names, PIN, ID card address, current mailing address, if different from ID card, email address and contact phone number) and their storage on the territory of Bulgaria by the Agency. This personal data is provided for the campaign purposes only.

9.3. The Agency declares that, it will not provide personal data to third parties, except for the purposes of the current campaign or when this is regulated by the law. The winner has the right to withdraw at any time his agreement for personal data processing.

9.4. Every winner has the right to access the personal data processed by the Agency and has the right to request deletion, correction or blocking of the data by submitting a written application to the Agency at the address of management, personally by the individual, authorized representative of the legal entity or explicitly authorized by person by a notarized power of attorney, or by sending an email to the following address: office@mccann.bg

9.5. The refusal or withdrawal of consent for the collection, processing and usage of personal data of a winner may be result of inability to get the prize, provided by the Promotional campaign.

9.6. In case of violation of his/her rights under this section every participant has the right to refer to the commission for personal data protection.

9.7. Personal data disclosure.
Personal data may be disclosed to the following recipients:

 • -  National revenue agency – with a view to declaring the prize (if required by law) and compliance with the requirements of applicable law.

 • -  Other public authorities – in cases when its regulated by the current law.

 • -  Service providers – for example couriers

 • -  Other administrators of personal data, who provides relevant services – banks, auditors, lawyers, professional consultants, insurance agencies and other – when its necessary for the legal interests of the Agency with a view to providing a certain service in connection with its activity.

  9.8. Personal data, necessary for declaring the prizes and for paying the tax will be stored for a period of 10 years. Every other personal data will be deleted in period of 5 years after the end of the Campaign. The campaign is considered ended with the awarding of all prizes. However, some personal data could be deleted earlier - for example, in the event of withdrawal of consent, if the law requires the Agency to delete data or when the Agency deems that it does not need certain personal data for certain purposes.

  9.9. Rights of data subjects
  With the reference to his/her personal data, every participant has the following rights:

 • -  Right to access: right of the winner to receive confirmation ifthere is a personal data processing, related to him/her, and if so, tj have a right for access to such information, related to him and a copy of this data.

 • -  Right to edit and delete: every winner has the right to be able to make a request to the Agency to edit or delete personal data, related to him/her;

 • -  Limitation of the processing: every winner has the right to request limitation of processing of personal data, related to him/her.

 • -  Right to protest: every winner has the right to protest against personal data processing on the basis of legitimate interest.

 • -  Right of portability: every winner who has voluntarily provided his/her personal data may request from the Agency to receive his/her personal data in an appropriate format and/or to transfer them to another personal data controller;

 • -  Right to withdrawal of agreement: every winner has the right to withdraw his/her’s agreement for processing of personal data, without prejudice to the lawfulness of processed data on the basis of the consent before it is withdrawn.

10. END OF THE PROMOTIONAL CAMPAIGN

10.1. Mastercard has the irrevocably right to end the Promotional campaign at any time, no matter of the reason. In these cases, no compensation is due to the participants.

11. RESPONSIBILITY

11.1. The Agency, Financial Institutions and Mastercard are not responsible and cannot be involved as a party to legal proceedings, related to the inability to use the prize, which occurred due to reasons beyond their control.

11.2. The Agency and Mastercard are not responsible for technical problems, related to participation in the Campaign which occur due to reasons beyond their control.

11.3. The Agency and Mastercard are not responsible and will not owe any compensation for improper use or provision of personal data on part of the participants when participating in the Campaign.

11.4. The Agency is the organizer of the Promotional campaign and is responsible for the prize draw and delivery process. Although Mastercard facilitates the delivery of these services provided the Agency, Mastercard assumes no responsibility for the fulfilment or provision of prizes. The Agency is solely responsible for providing the services and customer complaints should be raised directly with the Agency.

11.5. The Financial Institution is responsible for the communication of these General terms to cardholders and obtaining/managing cardholder consent under the terms of its agreements and privacy notice/policy with cardholders.

11.6. The Financial Institution and cardholders may choose to opt out from the Promotional campaign at any point. In such event, Financial Institution should contact their Mastercard account manager for any issuer or cardholder specific optout requests.

12. LITIGATION

12.1. All disputes arising between the Organizer and the participants in the Promotional Campaign will be settled by mutual consent. If this is not possible, the parties have the right to take the dispute to the competent Bulgarian court in Sofia under the laws of the Republic of Bulgaria.

12.2. Disputes from participants in connection with the conduct of the Promotional Campaign, which arise during the Campaign, may be sent in writing or by e-mail to the addresses specified in these General terms. A participant must send the contest within 3 days from the end date of the Promotional Campaign. After this date, disputes will not be considered.

12.3. These General terms are binding on all participants and winners in the Promotional Campaign and the decisions of Mastercard are final on all issues related to the Promotional Campaign.

12.4. In the event of any conflict between the Bulgarian language and the English language versions of this Agreement, the English language version shall prevail.

In case of questions and complaints the Agency determines the following contacts: office@mccann.bg