Skip to Content

English version available below.

Valid from 01/10/2022/Важи од 1.10.2022 година

Програма „Mastercard Pay & Get Rewards“ во Северна Македонија

Правила на кампањата за Програмата („Правила“) што важат само за Издавачите на картички, кои се учесници во Програмата

 

1. Вовед – „МАСТЕРКАРД ЈУРОП СА“ (MASTERCARD EUROPE SA) со седиште на „Шосе де Тервурен“ 198 а, Ватерло, Белгија (Chausée de Tervuren 198 а, Waterloo, Belgium)“, со ЕМБС 0448.038.446 (Друштво на „Мастеркард“) како странско правно лице ја претставува програмата „Mastercard Pay & Get Rewards“ („Програмата“) во Северна Македонија.

Поради тоа што Друштвото на „Mastercard“ не врши деловни активности на територијата на Северна Македонија], Издавачот на дебитни или кредитни картички на „Mastercard“ е одговорен за реализација на Програмата на територијата на Северна Македонија.

Друштвото на „Mastercard“ ги воспоставува следните Правила на Програмата за Издавачите на картички кои учествуваат во Програмата и компанијата АЈ СТАЈЛ ДОО (со ЕМБС 6808573).

Програмата започнува на 1 октомври и завршува на 31 декември 2022 година.

Програмата ќе се спроведе во три периоди:

  1. 1 октомври 2022 година – 31 октомври 2022 година (исплати за поврат на средства до 15 ноември 2022 година)
  2. 1 ноември 2022 година – 30 ноември 2022 година (исплати за поврат на средства до 15 декември 2022 година)
  3. 1 декември 2022 година – 31 декември 2022 година (исплати за поврат на средства до 15 јануари 2023 година).

Програмата се организира за корисници на Mastercard картички од Издавачи на територијата на Северна Македонија.

Правилата ќе бидат објавени на веб-страницата на „Mastercard“ https://mastercard.bg/istyle-mkd како и на веб-страниците на трговското друштво iStyle.

 

2. Дефиниции – Во оваа смисла:

„Сметка“ значи сметката на Mastercard Картичката  отворена на име на корисникот на картичка од Издавачот. 

„Договор“ значи договорот склучен помеѓу корисникот на Mastercard картичка и нејзиниот Издавач во врска со издавањето на Картичката.

„БИН“ значи банкарски идентификациски број.

„Картичка“ значи кредитна и дебитна картичка на „Mastercard“ (исклучувајќи ги деловните /комерцијалните картички), издадени на физичко лице, која го носи брендот на друштвото на „Mastercard“, издадена од Издавачот. Под „картичка“ не се вбројуваат еднократни припејд картички издадени од банка или друга платежна институција. Само Картичките, издадени од Издавачите спомнати во овие Правила, се валидни за ова кампања.

„Поврат на средства“ значи кредитна трансакција што му е достапна на корисникот на Mastercard картичка согласно оваа Програма.

„Домашен трговец“ значи  трговец со регистрирано седиште во Северна Македонија, чиј субјект што врши обработка на картични плаќања се наоѓа во Северна Македонија кој за потребите на оваа кампања се сите продавници на АЈ СТАЈЛ ДОО (со ЕМБС 6808573) нa територијата на Република Северна Македонија, и тоа на следните локации:

- АЈ СТАЈЛ Скопје Сити Мол, ул. Љубљанска бр.4 Скопје Сити Мол - приземје, 1000 Скопје и

- АЈ СТАЈЛ Скопје Ист Гејт Мол, ул. Беласица бр.2 локал 36, 1000 Скопје

- АЈ СТАЈЛ Скопје ВЕБ, https://istyle.mk/

„Прифатлива купопродажба“ значи сите купопродажби направени кај домашен трговец АЈ СТАЈЛ ДОО (со ЕМБС 6808573) во вредност над 62.000,00 денари со користење на Картичката, врз основа на почитување на овие Правила.

„Написмено“ значи која било писмена комуникација, вклучувајќи и во електронска форма (како што се електронски пораки).

„Издавач“ значи банката или друга платежна институција што ја издала картичката, имено:

Комерцијална банка АД Скопје

НЛБ Банка АД Скопје

Халкбанк АД Скопје

Стопанска банка АД Скопје

Шпаркасе банка АД Скопје

Универзална инвестициона банка АД Скопје

Централна кооперативна банка АД Скопје

TTK 

„Корисник на картичка“ значи физичко лице сопственик на кредитна или дебитна Mastercard картичка на чие име е отворена сметка од страна на  Издавач. 

„Друштво на Mastercard“ значи друштвото „МАСТЕРКАРД ЈУРОП СА“ (MASTERCARD EUROPE SA).

„Програма“ значи програмата за лојалност „Mastercard Pay & Get Rewards“ во Северна Македонија, која овозможува поврат на средства од прифатливите купопродажби.

“Веб страна” значи веб страната достапна на https://mastercard.bg/istyle-mkd

3. Право на учество и поврат на средства (кешбек) – преку вршење прифатлива купопродажба од најмалку 62.000 (шеесет и два илјади) денари, во текот на Програмата, корисникот на картичка се квалификува за учество во Програмата. Со прифаќање на овие правила, корисникот на картичка се квалификува за маркетиншки стимулации (поврат на средства) согласно Правилата (согласно утврденото подолу).

Вкупно 800 (осумстотини) корисници на картичка кои ќе направат прифатлива купопродажба во вредност од најмалку 62.000 (шеесет и два илјади) денари за времетраењето на Програмата, се квалификуваат за добивање поврат на средства во износ од 800 (осумстотини) денари, во периодите од Програмата спомнати погоре во овие Правила. Средствата во износ од 800 (осумстотини) денари ќе се префрлат на корисникот на Mastercard картичка, преку платформата Mastercard Pay&Get, со следната динамика и распоред:

- првите 300 кои ќе направат прифатлива купопродажба во октомври (исплата во ноември)
- првите 300 кои ќе направат прифатлива купопродажба во ноември (исплата во декември)
- првите 200 кои ќе направат прифатлива купопродажба во декември (исплата во јануари)

Со цел да се избегне секаков сомнеж, ограничувањата во однос на купопродажбите направени со Картичката кај трговецот зависат исклучиво од  самиот трговец.

Правото на поврат на средства, согласно оваа Програма, корисниците на картичка може да го искористат само еднаш во секој период од Програмата.

Друштвото на „Mastercard“ нема да се смета за одговорно за каква било загуба или штета претрпена како резултат на каква било интеракција помеѓу корисникот на картичка и домашниот трговец во однос на прифатливите купопродажби.

Корисникот на картичка ќе добие фиксен износ на един поврат на средства во износ од 800 денари во случај на исполнување на условите од промоцијата утврдени погоре. Износот од  800 денари, како поединечна награда по Картичка, ќе му биде префрлен на корисникот на Mastercard картичка преку платформата Mastercard Pay&Get.

4. Учество – За да учествуваат во Програмата, корисниците на картичка треба да ги исполнат одредбите од Договорот и овие Правила, а Картичката, со која корисниците на картичка се регистрирани во Програмата, мора да биде активна. Во случај на откажување или блокирање на Картичката од страна на Издавачот, учеството на корисниците на картичка може да биде суспендирано. Друштвото на „Mastercard“ може да го повлече учеството на корисник на картичка во Програмата и да ги откаже сите исплати на поврат на средства што веќе биле доделени (освен повратот на средства што веќе биле исплатени на сметката на  корисникот на картичка) доколку корисникот на картичка не ги почитува овие Правила.

5. Информации –  Корисникот на картичка може да го провери добиениот поврат на средства преку кој било начин што е обезбеден од страна на Издавачот (како што се мобилно банкарство, интернет-банкарство, електронски банкарски изводи).

6. Суспензија на правата за доделување поврат на средства – Во одредени околности,  корисниците на картичка може да го изгубат правото на поврат на средства.

Повратот на средства може веднаш да биде откажан доколку:

  • Корисниците на картичка не ги почитуваат одредбите од Договорот склучен со нивниот Издавач;
  • Постои прифатливо поништување на купопродажбата;
  • Корисниците на картичка не ги почитуваат одредбите од овие Услови.

Доколку  корисниците на картичка ги прекршат Договорот или Правилата, Издавачот е должен да го извести  корисникот на картичка за откажувањето на повратот на средства или за суспензијата на правото на добивање поврат на средства.

7. Крај на учеството – Во случај на затворање сметка или картичка, тоа ќе се смета како желба на корисникот на картичка да го заврши учеството во Програмата. Во кој било момент во текот на Програмата, Друштвото на „Mastercard“ има право да го прекине учеството на  корисникот на картичка во Програмата.

8. Финансирање на програмата – Средствата доделени за поврат на средства се ограничени од буџетот на Програмата.

9. Измени и прекин – Друштвото на „Mastercard“ може да изврши измени и дополнувања на овие Правила во секое време. Таквите измени и дополнувања ќе бидат објавени на веб-страницата. Измените и дополнувањата ќе влезат во сила веднаш по нивното објавување на веб-страницата, освен ако не е поинаку наведено на веб-страницата.

„Mastercard“ го задржува правото да ја прекине Програмата во случај на околности што „Mastercard“ не би можел да ги знае или што не би можело да се предвидат, да се спречат или да се елиминираат, како што се природни непогоди, епидемии, граѓански немири, воени уништувања, владини акти под влијание на исполнувањето на обврските итн., а кои директно или индиректно влијаат врз финансискиот пазар и стабилноста на валутите, односно состојбата на пазарните девизни курсеви.

10. Важност на одредбите – Доколку која било од одредбите од овие Правила или кој било нивни дел стане незаконски, неважечки или неприменлив, тогаш таквата одредба ќе биде одделена од овие Правила и нема да влијае врз законската важност и спроведливост на другите одредби. Овие Правила ќе ги заменат сите претходни договори, известувања и застапувања во однос на Програмата. Доколку некои поединости од Програмата се контрадикторни или се во спротивност со овие Правила, тогаш предност ќе имаат овие Правила, освен ако не е поинаку наведено. Неможноста на Друштвото на „Mastercard“ да оствари некое од неговите права согласно овие правила нема да се смета како откажување од таквите права.

11. Важечки закони и јазик – Овие правила се составени на англиски и на македонски јазик во согласност со законите на Северна Македонија. Во случај на разлики или недоследности, предност ќе има верзијата на Правилата на англиски јазик. 

 

Mastercard Pay & Get Rewards Program in North Macedonia


Campaign Rules of the Program (the “Rules”) for participating Issuers only

 

1. Introduction – MASTERCARD EUROPE SA, with its registered seat at Chaussee de Tervuren 198 a, Waterloo, Belgium, company no 0448.038.446 (“Mastercard Company“) as a foreign legal entity introduces Mastercard Pay & Get Rewards Program (the “Program”) in North Macedonia.

Due to the fact that Mastercard Company does not perform business activities on the territory of North Macedonia, Issuer of Mastercard debit or credit card is responsible for the realization of the Program in the territory of North Macedonia. 

Mastercard Company hereby establishes the following Rules of the Program for participating Issuers and the company iStyle DOO (company number 6808573).

The Program starts on 1st of October and ends on 31st of December 2022.

The program will be executed in three periods:

  1. 1 October – 31 October 2022 (cashback payments until 15 November 2022)
  2. 1 November – 30 November 2022 (cashback payments until 15 November 2022)
  3. 1 December – 31 December 2022 (cashback payments until 15 January 2023)

The Program is organized for Mastercard cardholders from issuers on the territory of North Macedonia. 

Rules will be published at: the Mastercard website https://mastercard.bg/istyle-mkd as well as on the websites of the company iStyle.

2.Definitions – In these Terms:

Account” means the account of the Card opened in the name of the Issuer Cardholder .

Agreement” means the agreement between Issuer Cardholder and its Issuer in respect of issuing the Card.

BIN” means the bank identification number.

Card” means credit and debit Mastercard card (excluding business/ commercial cards), issued in the name of a person, bearing Mastercard Company’s brand and issued by the Issuer. The Card does not mean non-reloadable prepaid cards issued by a bank or other payment institution. Only the Cards, issued by the Issuers stated in these Rules, are valid for this campaign.

Cashback” means a credit transaction which is available to Mastercard Issuer Cardholder under this Program.

“Domestic Merchant” means any merchant with the registered seat in North Macedonia, which processor of card payments is situated in North Macedonia, which for this campaign are all iStyle DOO (company number 6808573) shops on the territory of North Macedonia, on the following locations:

- iSTYLE Skopje City Mall, Ljubljanska Str. No.4 Skopje City Mall – ground floor, 1000 Skopje

- iSTYLE Skopje East Gate Mall, Belasica Str. No.2 local 36, 1000 Skopje

- iSTYLE Skopje WEB, https://istyle.mk/.

“Eligible Purchase” means any purchases done at the Domestic Merchant iStyle DOO (company number 6808573) in value over MKD 62,000.00 using the Card, based on compliance with these Rules.

“In writing” means any written communications, including in the electronic form (such as e-mail messages).

“Issuer” means the bank or other payment institution that issued the Card, namely:

Komercijalna Banka AD Skopje

NLB Banka AD Skopje .

Halkbank AD Skopje

Stopanska Banka AD Skopje

Sparkasse Bank AD Skopje

Universal Investment Bank AD Skopje

Central Cooperative Bank AD Skopje

“Issuer Cardholder” means a person owner of а credit or debit Mastercard card in whose name the Account is opened by the Issuer.

“Mastercard Company” means  the company MASTERCARD EUROPE SA.

“Program” means the loyalty program Mastercard Pay & Get Rewards in North Macedonia which enables earning Cashback from Eligible Purchases. 

“Website” means the web page available at https://mastercard.bg/istyle-mkd

3. The Enrollment and the Cashback (Money return) – By making Eligible Purchases for at least 62,000 (sixty-two thousand) MKD, during the Program, Issuer Cardholder is entitled to participate in this Program. By accepting these Rules, Issuer Cardholder shall be eligible for the marketing incentive (cashback) in accordance with the Rules (as defined below). 

In total 800 (eight hundred) Cardholders who make Eligible purchase in the minimum amount of 62000 (sixty-two thousand) MKD during the period of the Program,  are entitled to receive cashback in the amount of 800 (eight hundred) MKD denars, within the abovementioned terms for the period of the Program. The funds in amount of 800 (eight hundred) MKD shall be transferred to the Issuer Cardholder, through the MasterCard Pay&Get Platform, with the following dynamics and schedule:

- the first 300 to make an eligible purchase in October (payment in November)

- the first 300 to make an acceptable purchase in November (payment in December)

- the first 200 to make an eligible purchase in December (payment in January).

For the avoidance of any doubt, restrictions on purchases made with the Card at the Merchant are solely at the discretion of the Merchant.

The right of Cashback in accordance with this Program may be exercised by Issuer Cardholders only once per each period of the Program.

Mastercard Company will not be liable for any loss or damage incurred as a result of any interaction between Issuer Cardholder and the Domestic Merchant with respect to the Eligible Purchases.

The Issuer Cardholder will get fixed one-off cashback of 800 MKD in case of achieving the promotion conditions defined above. The amount of 800 MKD as an individual reward per Card will be transferred to Issuer Cardholder through the Mastercard Pay & Get platform.

4. Participation – To participate in the Program, Issuer Cardholders  should comply with the provisions of the Agreement and these Rules and Card, with which Issuer Cardholders are registered in the Program, must be active. In case that Card is cancelled or blocked by Issuer Cardholders’  Issuer, participation in the Program may be suspended. Mastercard Company may revoke participation of the Issuer Cardholder in the Program and cancel any cashback which has been already earned (except for the cashback that has already been paid to Account of the Issuer Cardholder) if Issuer Cardholder fails to comply with any of the Rules.

5. Information – Issuer Cardholder  may check the Cashback received via any possible way provided by the Issuer (such as but not limited to, mobile banking, internet banking, electronic statement).

6. Suspension of rights to earn cashback – In certain circumstances, Issuer Cardholders may lose the  rights to earn cashback.

The cashback may be  immediately cancelled if one of the following situations occurs:

• Issuer Cardholders are in breach of the provisions of the Agreement with its Issuer;

• There is an eligible purchase reversal;

• Issuer Cardholders are in breach of any provisions of these Terms.

In case of Issuer Cardholders breach of the Agreement or Rules, Issuer shall notify  Issuer Cardholder of cancellation of cashback or suspension of the right to earn the cashback.

7. Termination of participation – Closing of Account or Card will be regarded as Issuer Cardholder’s desire to terminate the participation in the Program. At any time during the Program, Mastercard Company is entitled to terminate participation of the Issuer Cardholder in the Program.

8. Program Funding – Cashback funding is limited by the Program budget.

9. Amendments and termination – Mastercard Company may make any amendments to these Rules at any time. Such amendments shall be posted on the Website. The amendments shall come into effect immediately after posting the relevant information on the Website, unless specified differently on the Website. 

Mastercard reserves the right to terminate the Program if circumstances occur that Mastercard could not have known to occur or could not have foreseen, prevented, or eliminated, such as natural disasters, epidemics, civil unrest, war destruction, government acts from the influence on the fulfillment of obligations etc., and which circumstances directly or indirectly affect the financial market and the stability of currencies, i.e. the state of market exchange rates.

10. Severability of provisions – If any provision of these Rules or any portion thereof is held illegal, invalid or unenforceable, then such provision shall be severed from these Rules and shall not affect the legal force and enforceability of any other provisions. These Rules shall supersede all prior agreements, announcements and representations in respect of the Program. If any details of the Program contradict or contravene these Rules, then the Rules shall prevail, unless stated otherwise. Failure of Mastercard Company to exercise any of its rights in accordance with these Rules shall not operate as its waiver from such rights.

11. Applicable law and language – these Rules are made in English and Macedonian and governed by the laws of North Macedonia. In case of any discrepancies or inconsistencies, the version of the Rules in English shall prevail.